rejestracja
W naszym portalu odnajdziesz rzetelne i profesjonalne odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytania dotyczące zagadnień mieszkalnictwa. Dlatego na naszej stronie oferujemy Państwu porady w zakresie wielu problemów takich jak np. prawo mieszkaniowe, gospodarka komunalna, zarządzanie nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe. Zdajemy sobie sprawę, iż współczesne media są bardzo dobrym środkiem dotarcia do szerokiego grona odbiorców oraz wiemy jak ciężko dziś otrzymać fachową pomoc, bez przeznaczania na ten cel dużej ilości środków pieniężnych. W tej sytuacji, po uprzednim zanalizowaniu Państwa potrzeb, wychodzimy z naszą ofertą. Prawo mieszkaniowe jest bowiem problemem, z którym często borykają się pojedyncze osoby czy jednostki prawne. Zależy nam, by trudne – z powodów legislacyjnych – zarządzanie nieruchomościami stało się przejrzystym i korzystnym procesem dla obu stron.
Strona głównaNowościO MinigoDoradztwoSzkoleniaTekstyOgłoszeniaWydawnictwa

informacjeWażne wyroki

W naszej skięgarni można też kupić orzeczenia sądów z następującyh działów:

własność lokali i współnoty mieszkaniowe

nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, K.c., K.p.c.

spółdzielnie mieszkaniowe

spółdzielnie mieszkaniowe

ochrona praw lokatorów, najem, uprawnienia służb mundurowych

gospodarka komunalna

gospodarka przestrzenna i budownictwo

 

 

Poniżej ważniejsze wyroki z lat 2009-2011

Trybunał Konstytucyjny

Data i Sygnatura 04.11.2010 K 19/06 wyrok
Sentencja Art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest niezgodny z art. 2 i wynikającą z niego zasadą prawidłowej legislacji, z art. 45 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto w zakresie, w jakim dotyczy wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego orzeczonego wyrokiem sądowym z powodu znęcania się nad rodziną, jest niezgodny także z art. 71 ust. 1 Konstytucji.
Komentarz  
Data i Sygnatura 29.10.2010 P 34/08* wyrok
Sentencja Artykuł 35 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779), dodany przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 117, poz. 988 i Nr 223, poz. 1779), jest niezgodny z art. 2, a przez to z art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz  
Data i Sygnatura 28.10.2010 SK 19/09* wyrok
Sentencja Art. 27 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779), w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2058), jest zgodny z art. 64 ust. 2 i art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz  
Data i sygnatura 21.10.2010 P 21/10 postanowienie
Sentencja

Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 września 2010 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu:

czy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) o egzekucji z nieruchomości z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela z zapłatą należnych od niego opłat, jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  postanowił:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375) umorzyć postępowanie w sprawie na skutek cofnięcia pytania prawnego.

Komentarz  
Data i Sygnatura 02.08.2010 S 3/10 postanowienie
Sentencja

na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375), stwierdziwszy istnienie luki prawnej, której usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, zasygnalizować Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kwestii regulacji stosunków między stronami umowy deweloperskiej w celu zapewnienia ochrony praw nabywców mieszkań.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 20.07.2010 K 17/08 wyrok
Sentencja Art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Komentarz  
Data i Sygnatura 20.04.2010 Ts 88/08 postanowienie
Sentencja

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2009 r. o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej Danuty i Adama G.,

kup cały wyrok

Komentarz W skardze konstytucyjnej z 20 marca 2008 r. zakwestionowana została zgodność art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.) z art. 2, art. 32, art. 64, art. 71 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji. W odniesieniu do zakwestionowanego przepisu sformułowano szereg zarzutów, których Trybunał nie podzielił.
Data i Sygnatura 08.04.2010 P 1/08 wyrok
Sentencja

Art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz 2010 r. Nr 3, poz. 13) w związku z art. 417 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) jest zgodny z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 167 ust. 1 Konstytucji.

kup cały wyrok

Komentarz  Wyrok dotyczy odszkodowań za niedostarczenie przez gmine lokalu socjalnego.
Data i Stygnatura 09.02.2010 P 58/08 wyrok
Sentencja

Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 26.01.2010 K 9/08 wyrok
Sentencja

- Art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest zgodny z art. 2 konstytucji.

- Art. 4 ust. 8 i 9 powyższej ustawy w zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji przekształceniowej, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 konstytucji. Przepis ten we wskazanym zakresie traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 15.12.2009 P 105/08 wyrok
Sentencja

Art. 647, art. 6471 § 4 i art. 658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

kup cały wyrok

Komentarz Wyrok dotyczy umowy na roboty budowlane.
Data i Sygnatura 23.09.2009 P 81/08 postanowienie
Sentencja

Po rozpoznaniu pytania prawnego czy art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm.) w zakresie, w jakim upoważnia Radę Ministrów do określenia sposobu ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału i maksymalnej wysokości ryczałtu na zakup opału dla gospodarstw domowych, których lokale mieszkalne nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz gazu przewodowego, stanowiącego część dodatku mieszkaniowego, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji, Trybunał postanowił na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i sygnatura 22.09.2009 SK 3/08 wyrok
Sentencja

Art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206) jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 42 Konstytucji.

kup cały wyrok

Komentarz Trybunał Konstytucyjny ustalił, że w obecnym stanie prawnym kary wymierzane na podstawie kwestionowanego artykułu prawa budowlanego są karami administracyjnymi, nie mieszczącymi się w systemie prawa karnego. Skoro te kary są karami administracyjnymi, to ich wymierzanie przez organ administracji, w drodze decyzji administracyjnej, nie może budzić konstytucyjno-prawnych zastrzeżeń.
Data i Sygnatura 21.09.2009 P 46/08 wyrok
 Sentencja

Art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206), w części obejmującej wyrażenie "w dniu wszczęcia postępowania", jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

kup cały wyrok

 Komentarz  
Data i Sygnatuta 15.09.2009 P 33/07 wyrok
Sentencja

Art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) w zakresie, w jakim określa termin wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie bez powiązania z faktem i datą wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 3 tej ustawy, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

kup cały wyrok

Data i Sygnatura 10.09.2009 Ts 88/08 postanowienie
Sentencja

Po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Danuty i Adama Gebauer w sprawie zgodności: art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.) z art. 2, art. 32, art. 64, art. 71 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał postanowił

odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.

Komentarz  
Data i Sygnatura 28.07.2009 P 65/07 wyrok
Sentencja Art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666) w zakresie, w jakim za wykroczenia przeciwko przepisom o zachowaniu w miejscach publicznych wydanym z upoważnienia ustawy przez radę gminy i służącym ochronie porządku, przewiduje karę grzywny:

a) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

kup cały wyrok

Komentarz
Data i Sygnatura 15.07.2009 K 64/07 wyrok
Sentencja

1. Art. 4 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 4 ust. 8 zdanie drugie ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie w jakim dotyczy opłat niezależnych od spółdzielni mieszkaniowej, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

3. Art. 81 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 rozumiany w ten sposób, że dotyczy udostępniania wskazanych w nim dokumentów wyłącznie członkom spółdzielni mieszkaniowej, jest zgodny z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 49 i art. 51 ust. 2 i 4 Konstytucji.

4. Art. 82 ust. 3 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

5. Art. 11 ust. 11 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

6. Art. 26 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 58 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 75 Konstytucji.

7. Art. 35 ust. 21 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

8. Art. 48 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

9. Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1617) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

10. Art. 10 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 9 jest niezgodny z art. 2 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

11. Art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649) nie jest niezgodny z art. 78 i art. 146 ust. 4 Konstytucji.

kup cały wyrok

Komentarz Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie, zatem nie odniósł się do przepisów dotyczących odbywania walnych zebrań członkó w częściach.
Data i Sygnatura 19.05.2009 K 47/07 wyrok
Sentencja

§ 36 ust. 5 w związku z ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego jest zgodny z art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji oraz art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; - par. 36 ust. 5 w związku z ust. 1 i ust. 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia nie jest niezgodny z art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

kup cały wyrok

Komentarz Zdaniem Trybunału w tej sprawie, brak dowodów na to, że obowiązek wypłaty odszkodowania powoduje oczywistą dysproporcję między zakresem zadań gmin a poziomem ich dochodów. Ustawodawca odroczył do 31 grudnia 2000 r. termin składania przez właścicieli wniosków odszkodowawczych, co miało na celu umożliwienie gminie wygospodarowania środków na odszkodowania. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną stanowi, że roszczenie odszkodowawcze wygasa po 31 grudnia 2005 r. Gminy miały więc wystarczająco długi okres - od 1999 r. do 2005 r. - na zaplanowanie w budżetach na poszczególne lata środków potrzebnych na realizację tego zadania.
Data i Sygnatura 05.05.2009 P 64/07 postanowienie
Sentencja

Art. 57 ust. 7 zdanie drugie w związku z art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz załącznikiem do tej ustawy jest zgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

kup cały wyrok

Komentarz W ocenie Trybunału surowość sankcji określonej w art. 57 ust. 7 w związku z art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego jest adekwatna z punktu widzenia doniosłości dóbr w nich chronionych. Ma ona w optymalnym stopniu dyscyplinować, aby każdy - bez wyjątku - inwestor realizował obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Inicjatywa inwestora w tej kwestii stanowi podstawowy warunek prawidłowego wykonywania zadań przez nadzór budowlany, a tym samym ochrony wartości deklarowanych w ustawie - Prawo budowlane.
Data i Sygnarura 20.04.2009 SK 55/08 wyrok
Sentencja

Art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731) jest zgodny z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

kup cały wyrok

Komentarz
Data i Sygnatura 24.03.2009 K 53/07 wyrok
Sentencja

Art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz.955 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1465) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

kup cały wyrok

Komentarz Kwestionowany przepis nowelizuje ustawę z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w ten sposób, że znosi ograniczenie dotyczące okresu, na jaki kasy te mogą udzielać kredytów i pożyczek.

Sąd Najwyższy

Data i Sygnatura 21.01.2011 III CZP 120/10 uchwała
Sentencja Gmina może ponosić wobec właściciela lokalu odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną niewskazaniem pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1046 § 4 k.p.c.
Komentarz  
Data i Sygnatura 21.01.2011 III CZP 118/10 uchwała
Sentencja Zniesienie współwłasności nieruchomości należącej do spadkobierców oraz niebędącego spadkobiercą nabywcy udziału w nieruchomości może nastąpić na wniosek tego nabywcy na podstawie art. 210 i nast. k.c. oraz art. 617 i nast. k.p.c.
Komentarz  
Data i Sygnatura 21.01.2011 III CZP 124/10 uchwała
Sentencja Wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3051 § 2 k.c.) przerywa bieg terminu zasiedzenia tej służebności.
Komentarz  
Data i Sygnatura 21.01.2011 III CZP 120/10 uchwała
Sentencja Gmina może ponosić wobec właściciela lokalu odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną niewskazaniem pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1047 § 4 k.p.c.
Komentarz  
Data i Sygnatura 21.01.2011 III CZP 116/10  uchwała
Sentencja Gmina może ponosić wobec właściciela lokalu odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną niewskazaniem pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1047 § 4 k.p.c.
Komentarz  
Data i Sygnatura 21.12.2010 III CZP 109/10 uchwała
Sentencja Art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) ma zastosowanie do małoletnich dzieci oraz żony właściciela lokalu mieszkalnego, który utracił tytuł własności.
Komentarz  
Data i Sygnatura 17.12.2010 III CZP 102/10 uchwała
Sentencja

Przewidziany w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218), obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej udzielonej bonifikacie po waloryzacji nie obciąża spadkobiercy pierwotnego nabywcy, który to spadkobierca zbył lokal przed upływem okresu przewidzianego w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

kup całą uchwałe

Komentarz  
Data i Sygnatura
09.12.2010 III CZP 104/10 uchwała
Sentencja  Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie pisemnej umowy "deweloperskiej" daje kontrahentowi możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od dewelopera na podstawie art. 471 k.c.
Komentarz  
 ata i Sygnatura
09.12.2010 III CZP 101/10 uchwała
Sentencja

Z zakresu pojęcia lokalu mieszkalnego w rozumieniu § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) zostały wyłączone wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w zespole budynków jednorodzinnych w układzie bliźniaczym, szeregowym lub atrialnym.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 09.12.2010 III CZP 100/10 uchwała
Sentencja Dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokalu (garażu) w budynku posadowionym na nieruchomości będącej przedmiotem własności lub prawa użytkowania wieczystego spółdzielni mieszkaniowej także wówczas, gdy nieruchomość składa się z dwóch lub więcej wyodrębnionych geodezyjnie i niesąsiadujących ze sobą działek.
Komentarz  
Data i Sygnatura 25.11.2010 III CZP 81/10 uchwała
Sentencja Roszczenie przewidziane w art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst: Dz.U. 2010 r., Nr 102, poz. 651, ze zm.) przysługuje użytkownikowi wieczystemu także wtedy, gdy tylko część oddanego w użytkowanie gruntu została zajęta pod budowę infrastruktury technicznej, wykluczającej jego dotychczasowe użytkowanie; roszczenie to może być dochodzone jedynie przeciwko Skarbowi Państwa.
Komentarz  
Data i Sygnatura 19.11.2010 III CZP 85/10 uchwała
Sentencja

W budynku, który obejmuje tylko jeden lokal, nie można ustanowić odrębnej własności tego lokalu.

kup całą uchwałę
Data i Sygnatura 04.11.2010 IV CSK 158/10 postanowienie
Sentencja

Osobisty konflikt między właścicielami nieruchomości sąsiednich nie stanowi przeszkody w ustanowieniu drogi koniecznej, jeżeli za ustanowieniem służebności przemawiają względy społeczno-gospodarcze.

Komentarz  
Data i Sygnatura 22.10.2010 III CZP 77/10 uchwała
Sentencja

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.), nie jest uprawniony do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i udziały właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej. Jeżeli istnieje ważna uchwała zarządu spółdzielni określająca wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, to nie ma przeszkód do ustanowienia odrębnej własności lokalu, nawet wtedy gdy na podstawie zmieniającej jej uchwały zarządu, która jest nieważna, wpisano już do księgi wieczystej udziały w nieruchomości wspólnej, w nieprawidłowej wysokości.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 20.10.2010 III CZP 70/10 uchwała
Sentencja

Umowa nieodpłatnego obciążania nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości użytkowaniem na rzecz samorządowej osoby prawnej jest nieważna.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 20.10.2010 III CZP 70/10 uchwała
 Sentencja

Umowa nieodpłatnego obciążania nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości użytkowaniem na rzecz samorządowej osoby prawnej jest nieważna.

kup całą uchwałę

Data i Sygnatura 14.10.2010 III CZP 60/10
Sentencja

W sprawie "Czy udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu komunalnego najemcy w trybie art. 68 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 stycznia 2010 r., bez zindywidualizowanej zgody odpowiednio wojewody lub rady gminy prowadzi do nieważności postanowienia umowy co do określenia ceny sprzedaży?" Sąd odmówił pojęcia uchwały.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 23.09.2010 III CZP 51/10 uchwała
Sentencja

 Na podstawie art. 691 § 1 k.c. nie można wstąpić w stosunek najmu lokalu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 23.09.2010 III CZP 62/10 uchwała
Sentancja

Wpis w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa, wskazujący - jako trwałego zarządcę - określoną jednostkę organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej, może być zaskarżony apelacją wniesioną przez Skarb Państwa reprezentowany przez inną jednostkę organizacyjną, opartą na zarzucie, że zarząd przysługuje tej innej jednostce.

kup całą uchwałę
 
Komentarz  
Komentarz  
Data i Sygnatura 23.09.2010 III CZP 55/10 postanowienie
Sentencja W sprawie zagadnienia prawnego:
"Czy czynsz symboliczny ustalony na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r.o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.) wiąże tylko osobę, na rzecz której ustanowiono prawo użytkowania wieczystego w tym trybie, czy też wiąże także następnych nabywców prawa użytkowania wieczystego.?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
Komentarz  
Data i Sygnatura 16.09.2010 III CZP 48/10 postanowienie
Sentencja

W sprawie zagadnienia prawnego:
"Czy w postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlega równowartość bonifikaty z tytułu preferencyjnego nabycia własności lokalu mieszkalnego, przewidzianej w przepisie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 398) w sytuacji, gdy nabycie własności lokalu mieszkalnego na preferencyjnych warunkach określonych w tym przepisie nastąpiło po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przez byłego małżonka, któremu uprzednio - w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej - przydzielono tenże lokal jako kwaterę stałą na podstawie art. 10 powołanej ustawy, a przydział uwzględniał drugiego małżonka przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

kup całe postanowienie

Komentarz Równowartość bonifikaty z tytułu preferencyjnego nabycia własności lokalu przewidzianej w art. 58 ust 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.) nie jest samodzielnym prawem majątkowym mogącym stanowić przedmiot majątku wspólnego podlegającego podziałowi lub "rozliczeniu" w przypadku nabycia lokalu przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.
Data i Sygnatura 22.07.2010 I CSK 583/09 postanowienie
Sentencja

W razie dokonywania na wniosek uprawnionego wpisu służebności gruntowej w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej, równoczesnego wpisu w dziale I-Sp księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości władnącej dokonuje się z urzędu.

Komentarz  
Data i Sygnatura 22.07.2010 I CSK 19/10 wyrok
Sentencja Przepisy art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157, poz. 1315) mają zastosowanie do określonych w ust. 1 przekształceń własnościowych mieszkań zakładowych zaszłych przed wejściem w życie ustawy, także do tych, do których doszło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań (...) (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.). Przewidziane w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. naruszenie interesu prawnego osoby fizycznej nie jest tożsame z przewidzianym w pkt 1 tego przepisu naruszeniem prawa tej osoby.
Kmentarz  
Data i Sygnatura 14.07.2010 V CSK 15/10 wyrok
Sentencja Przesłanki zwolnienia od obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji (art. 68 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) mają zastosowanie do pierwotnych nabywców nieruchomości wskazanych w art. 68 ust. 2 ustawy, a nie do osób im bliskich (art. 68 ust. 2 lit. b ustawy), na rzecz których zbyły nieruchomość.
Komentarz  
Data i Sygnatura 23.06.2010 II CSK 51/10 wyrok
Sentencja Przewidziane w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) roszczenie o przeniesienie własności lokalu przejętego przez spółdzielnię przysługuje jego najemcy tylko wtedy, gdy pozostawał on w stosunku najmu tego lokalu już w chwili jego przejęcia przez spółdzielnię.
Komentarz  
Data i Sygnatura 16.06.2010 I CSK 82/10 postanowienie
Sentencja Jeżeli ujawnienie zmiany stanu prawnego nieruchomości polega na odłączeniu działki bez zmiany kształtu i obszaru pozostałych działek tworzących nieruchomość jej właściciel, składając wniosek o założenie księgi wieczystej dla nowopowstałej nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia tylko dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości co do części odłączonej
Komentarz  
Data i Sygnatura 27.05.2010 III CZP 30/10 uchwała
Sentencja

Przepisy art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) stanowią podstawę prawną do nałożenia na gminę obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego osobie, której sąd nakazał opróżnienie lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 18.05.2010 III CZP 134/09 uchwała
Sentencja

W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura
 07.05.2010 III CZP 34/10 uchwała
Sentencja W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga o roszczeniu przewidzianym w art. 231 k.c. w orzeczeniu kończącym postępowanie. Sąd może wydać postanowienie częściowe lub postanowienie wstępne, jeżeli uzasadniają to okoliczności sprawy.
O tym, czy roszczenie przewidziane w art. 231 k.c. należy uwzględnić, czy też zasądzić odpowiednią kwotę tytułem zwrotu nakładów - polegających na wzniesieniu budynku - poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków, decydują okoliczności sprawy.
Komentarz  
Data i Sygnatura 19.03.2010 III CZP 5/10 uchwała
Sentencja

W przypadku zawarcia umowy zamiany, której przedmiotem jest ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do tego lokalu nie przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 172 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 18.03.2010 V CSK 319/09 wyrok
Sentencja

Osoba, która w sposób zawiniony zawarła bez umocowania umowę przedwstępną sprzedaży lokalu, jest obowiązana do naprawienia szkody nie tylko w granicach ujemnego interesu umownego (art. 103 § 3 k.c.), ale również na podstawie art. 415 w zw. z art. 361 k.c.

Komentarz  
Data i Sygnatura 18.03.2010 V CSK 260/09 wyrok
Sentencja Zgodność uchwały organu spółdzielni z ustawą ocenia się według prawa obowiązującego w dniu podjęcia uchwały. 
Komentarz  
Data i Sygnatura 24.02.2010 III CZP 131/09 uchwała
Sentencja

Przepis art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ma zastosowanie także do umów sprzedaży lokalu mieszkalnego zawieranych przez gminę z najemcami w czasie obowiązywania art. 68 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 141, poz. 1492), tj. od dnia 22 września 2004 r. do dnia 21 października 2007 r., jeżeli nabywca tego lokalu sprzedał go po dniu 21 października 2007 r.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 19.02.2010 IV CSK 437/09 postanowienie
Sentencja

Powiększenie lub zmniejszenie nieruchomości wspólnej jest możliwe tylko poprzez współdziałanie wszystkich uprawnionych współwłaścicieli w sposób przewidziany w art. 32a i art. 5 u.w.l. W tej sytuacji uznać należy, że wykluczone jest nabycie części nieruchomości wspólnej przez jednego z jej współwłaścicieli w drodze zasiedzenia.  

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 05.02.2010 III CZP 130/09 uchwała
Sentencja  Kalkulacja podwyżki czynszu powinna zawierać wskazanie sposobu obliczenia tego z jego składników, który stanowi podstawę wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu (art. 8 a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.).
Komentarz  
Data i Sygnatura 05.02.2010 III CZP 127/09 uchwała
Sentencja Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.) wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej.
Komentarz  
Data i Sygnatura 03.02.2010 II CZ 90/09 postanowienie
Sentencja W sprawie z powództwa osoby, o której mowa w art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), bez względu na jej wynik, koszty postępowania poniesione przez strony pokrywa pozwana spółdzielnia. 
Kmentarz  
Data i Sygnatura 08.01.2010 IV CSK 292/09 wyrok
Sentencja W wypadku nieodpłatnego nabycia przez spółdzielnię mieszkaniową budynku, w którym znajdują się dawne mieszkania zakładowe, najemca, ubiegający się o przeniesienie własności lokalu, jest obowiązany spłacić spółdzielni zadłużenie z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu (art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.)
Komentarz  
Data i Sygnatura 08.01.2010 IV CSK 310/09 wyrok
Sentencja

Naruszenie ustawowego obowiązku zmiany statutu i jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego może stanowić przyczynę postawienia spółdzielni w stan likwidacji.

Komentarz  
Data i Sygnatura 16.12.2009 III CZP 80/09 uchwała
Sentencja

Sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu.
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

kup całą uchwałe

Komentarz  
Data i Sygnatura 10.12.2009 III CSK 119/09 wyrok
Sentencja Z chwilą wejścia w życie art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) uchylony został art. 49 ust. 2 tej ustawy
Komentarz  
Data i Sygnatura
26.11.2009 III CZP 103/09 postanowienie
Sentencja

 W sprawie zagadnienia prawnego:
"Czy w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi prawo własności nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą wierzytelność z tytułu kredytu zaciągniętego solidarnie przez oboje małżonków w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej, a do spłaty kredytu zobowiązany jest nie tylko rzeczowo małżonek, któremu przyznano nieruchomość, ale zobowiązani są też nadal solidarnie i osobiście oboje byli małżonkowie, wartość podlegającego podziałowi prawa powinna odpowiadać aktualnej wartości rynkowej tegoż prawa, nie pomniejszonej o niespłacony kredyt, a jeśli tak, to czy uczestnikiem postępowania winien być bank - kredytodawca?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 26.11.2009 III CZP 96/09 postanowienie
Sentencja

W sprawie zagadnienia prawnego:
"Czy emerytowi wojskowemu, który zachował uprawnienie do kwatery stałej przydzielonej mu w trakcie trwania małżeństwa przy uwzględnieniu małżonka przy ustalaniu przysługującej powierzchni mieszkalnej - służy roszczenie o eksmisję byłego małżonka z tej kwatery w oparciu o art. 58 § 2 k.r.o.?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura
 20.11.2009. III CZP 99/09 uchwała
Sentencja

Faktyczne wspólne pożycie, w rozumieniu art. 691 § 1 k.c., oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 20.11.2009 III CZP 95/09 uchwała
Sentencja

Składnikiem nieruchomości wspólnej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.) nie może być udział we współwłasności nieruchomości sąsiedniej.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 19.11.2009 IV CSK 238/09 wyrok
Sentencja W postanowieniu o przysądzeniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydanym w postępowaniu egzekucyjnym, sąd nie orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
Komentarz  
Data i Sygnatura 18.11.2009 II CSK 242/09 wyrok
Sentencja

1. Regulacja z art. 33 ust. 2 u.g.n. jest konsekwencją konstrukcji odrębnej własności budynków i innych urządzeń przysługującej użytkownikowi wieczystemu. Zgodnie z art. 235 § 2 k.c., przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Prawem głównym jest tu użytkowanie wieczyste, natomiast prawo własności budynków i urządzeń dzieli los prawny tego prawa. W konsekwencji, własność budynków może być przenoszona tylko łącznie z prawem użytkowania wieczystego i wygasa łącznie z wygaśnięciem tego prawa.

2. U podstaw regulacji zawartej w art. 49 ust. 1 u.p.p. legło dążenie do zagospodarowania mienia pozostałego po ukończeniu postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i wykreśleniu przedsiębiorstwa z rejestru, innymi słowy, do uporządkowania tytułu prawnego, nie zaś przeniesienie z uszczerbkiem dla dotychczas uprawnionego korzyści gospodarczej uzyskanej w wyniku zdarzeń, jakie nastąpiły w trakcie toczącego się postępowania.

3. Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu należy stosować m.in. wtedy, gdy nie ma innego środka prawnego, przy wykorzystaniu którego możliwe byłoby przywrócenie równowagi majątkowej, naruszonej bez prawnego uzasadnienia.

kup cały wyrok

Komentarz  
 Data i Sygnatura
17.11.2009 III CZP 81/09 uchwała
 Sentencja

W sprawie o podział majątku wspólnego wartość lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) - ustalaną po dniu 31 lipca 2007 r. - stanowi kwota wkładu mieszkaniowego jaką zobowiązany byłby wnieść członek spółdzielni zawierający w chwili podziału umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. Wartość ta może być podwyższona lub obniżona stosownie do szczególnych okoliczności.

kup całą uchwałę

 Komentarz  
Data i Sygnatura
09.11.2009 IV CSK 238/09 wyrok
 Sentencja

W postanowieniu o przysądzeniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydanym w postępowaniu egzekucyjnym, sąd nie orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego.

 Komentarz  
Data i Sygnatura 06.11.2009 I CSK 109/09 wyrok
Sentencja

Przy ocenie, czy nastąpiła trwała zmiana przeznaczenia gruntu uzasadniająca zmianę stawki opłaty rocznej, którą zobowiązany jest płacić użytkownik wieczysty, decydujące znacznie ma zachowania samego użytkownika wieczystego. Decyzje o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę, czy pozwoleniu na użytkowanie budynku mogą być tylko jednym z elementów, które ułatwiają tę ocenę. Nie można przecież wykluczyć, że już po uzyskaniu pozwolenia na budowę użytkownik odstąpi od zamiaru zakończenia tej budowy, a nawet po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na użytkowanie zmieni przeznaczenie budynku, co może mieć zasadnicze znaczenie dla oceny trwałości sposobu korzystania z nieruchomości.

kup cały wyrok
Komentarz  
Data i Sygnatura 29.10.2009 III CZP 74/09 postanowienie
Sentencja

W sprawie zagadnienia prawnego:
"1.Czy w sprawie o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Sąd może ustalić wartość tego prawa jako ewidencyjną wartość wkładu mieszkaniowego, w związku z utratą mocy w dniu 31 lipca 2007 r. art. 11{1} ustawy z 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz utratą mocy art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 1{1} w/w ustawy w dniu 31 grudnia 2009 r.,
w przypadku odpowiedzi negatywnej,
2. czy w sprawie o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w aktualnym stanie prawnym, Sąd może ustalić wartość tego prawa jako różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego?"

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.

kup całe postanowienie

Komentarz  
 Data i Sygnatura
22.10.2009 III CZP 67/09 postanowienie
 Sentencja

Sąd postanowił na pytania:

1. Czy umowa rozszerzająca wspólność, zawarta przed wstąpieniem w związek małżeński i przed zmianą art. 49 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wprowadzona z dniem 20 stycznia 2005 r., wywiera skutek rzeczowy w zakresie składników majątku pochodzących z dziedziczenia w sytuacji, gdy otwarcie spadku nastąpiło po zawarciu związku małżeńskiego?

2. Czy w postępowaniu o podział majątku Sąd jest związany orzeczeniem wydanym w sprawie o dział spadku, w sytuacji gdy w sprawie o dział spadku nie uczestniczył były małżonek, który na podstawie umowy rozszerzającej wspólność stał się współwłaścicielem nieruchomości wchodzących w skład spadku, w szczególności gdy majątek uzyskany przez małżonka w sprawie o dział spadku nie odpowiada wielkości jego udziału w spadku?

odmówić podjęcia uchwały.

kup całe postanowienie

 Komentarz  
Data i Sygnatura 07.10.2009 III CZP 60/09 uchwała
Sentencja

Artykuł 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) nie ma zastosowania, jeżeli właściciele lokali tworzący tzw. małą wspólnotę mieszkaniową (art. 19 ustawy) nie określili sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub umowie zawartej później w formie aktu notarialnego

kup całą uchwałę

Komentarz Art, 25 ustawy o włąsności lokali dotyczący zaskarżania uchwał nie może mieć wówcza zastosowania, bo w opisanej sytuacji właściciele lokali nie podejmują uchwał większością głosów. Stosuje się wówczas odpowiuednie przepisy K.c.
Data i Sygnatura 03.09.2009 I CSK 25/08 orzeczenie
Snetencja

1. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny nieruchomości nabytych przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.) nie podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 13 ust. 2 tej ustawy.

2. Jeżeli nie wszyscy spadkobiercy zmarłego właściciela lub współwłaściciela nieruchomości położonej poza obecnymi granicami państwa polskiego byli obywatelami polskimi, to jego spadkobiercy, którzy mieli obywatelstwo polskie, nabywali zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 39 ze zm.) prawo do zaliczenia jedynie w części odpowiadającej ich udziałom w spadku.

Komentarz  
Data i Sygnatura 19.08.2009 III CZP 53/09 uchwała
Sentencja

Prawo własności nieruchomości, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej w trybie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123, poz. 781), stanowi majątek odrębny tego z małżonków, któremu przed powstaniem wspólności przysługiwało prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości i prawo własności posadowionych na niej budynków (art. 33 pkt 3 k.r.o. w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 stycznia 2005 r.).

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i Sygnatura 19.08.2009 III CZP 56/09 uchwała
Sentencja

W sprawie o określenie odszkodowania na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 41, poz. 398 ze zm.) gmina nie ma legitymacji biernej.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i sygnatura 12.08.2009 IV CSK 131/09 postanowienie
Sentencja

W sytuacji, gdy w budynku część lokali wyodrębniono przed 22 września 2004 r. wiążąc je z udziałem w użytkowaniu wieczystym, którego daty końcowe są różne, wyodrębnienie kolejnego lokalu po 22 września 2004 r. nie jest uzależnione od ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego związanego z lokalami uprzednio wyodrębnionymi, zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy z 1994 r. o własności lokali.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 24.07.2009 II CSK 124/09 wyrok
Sentencja

Jeżeli roszczenie jest oparte wyłącznie na twierdzeniu, że czynność prawna uniemożliwiła zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, jego podstawę prawną stanowi art. 59 k.c.
Dla zasadności zaś powództwa z art. 58 § 2 k.c. niezbędne jest wykazanie innych jeszcze okoliczności, które pozwolą na uznanie, że zawarta umowa nie tylko uniemożliwiła realizację roszczenia osoby trzeciej (wówczas wystarczy art. 59 k.c.), ale ponadto jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i przez to bezwzględnie nieważna.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 17.07.2009 IV CSK 109/09 wyrok
Sentencja

Jeżeli protokół uzgodnień dotyczący sprzedaży nieruchomości samorządowej został sporządzony przed 22 września 2004 r., tj. przed datą zmiany art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), to przy ocenie roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży należy uwzględnić zasadę ochrony praw słusznie nabytych.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 09.07.2009 III CSK 348/08 postanowienie
Sentencja

Przyznanie w postępowaniu działowym prawa odrębnej własności lokalu z pominięciem związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej nie wywoła skutku prawnego i nie może być podstawą wpisu do księgi wieczystej prawa własności wyodrębnionego lokalu.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 09.07.2009 III CZP 19/09 uchwała
Sentencja

Sąd postanowił odmówić podjęcia uchwały zawierającej odpowiedź na pytanie Sądu Okręgowego we Wrocławiu:
„Czy regulacja art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218), przewidująca zwolnienie nabywcy nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny od obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe, odnosi się wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych przez gminę z najemcami po dacie wejścia w życie wskazanej nowelizacji, tj. po 22 października 2007 r., czy też znajduje zastosowanie także do umów sprzedaży zawieranych przez gminę z najemcami w czasie obowiązywania art. 68 ust. 2 wymienionej ustawy w jej brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), tj. od 22 września 2004 r. do 21 października 2007 r.?"

kup całe postanowienie

Komentarz
Data i Sygnatura 09.07.2009 III CZP 38/09 uchwała
Sentencja

Sąd postanowił odmówić podjęcia uchwały zawierającej odpowiedź na pytanie Sądu Okręgowego w Olsztynie:
„Czy wezwanie do udziału w procesie gminy stosownie do treści art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 z późn. zm.) oznacza, że po stronie osoby zajmującej lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i gminy istnieje współuczestnictwo konieczne w zakresie żądania eksmisji i w zakresie określenia odszkodowania?"

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i Sygnatura 02.07.2009 V CSK 15/2009 postanowienie
Sentencja

Umowa zawierana przez właściciela nieruchomości z nabywcą lokalu ustanawia i przenosi na nabywcę odrębną własność lokalu (art. 8 ust. 3 in fine ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Komentarz  
Data i sygnatura 25.06.2009 III CZP 42/09 postanowienie
Sentencja Na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie:

„1. Czy decyzja wydana na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczy-stego w prawo własności działki gruntu będącej we współwłasności - stanowi samoistną podstawę do zmiany wpisu w księdze wieczy-stej także udziałów współwłaścicieli w częściach wspólnych bu-dynku posadowionego na tym gruncie w świetle regulacji wynikają-cej z art. 47 § 1 i art. 48 k.c.?

2. Czy w przypadku braku tożsamości oznaczenia wielkości udziałów w częściach wspólnych gruntu na podstawie wskazanej decyzji i wielkości udziałów w częściach wspólnych budynku na podstawie wpisu do księgi wieczystej, zasada superficies solo cedit nie stoi w sprzeczności z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) określającym, iż udział właściciela lokalu w nieruchomo-ści wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni lokalu wraz z po-wierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przy-należnymi?"

postanowiono odmówić podjęcia uchwały.

Komentarz
Data i sygnatura 25.06 2009 III CZP 42/09 uchwała
Sentencja

Jeżeli na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 25 lipca 1972 r. określono - należący do jednego właściciela lokalu - udział w użytkowaniu wieczystym gruntu w innej wielkości niż udział we własności części wspólnych budynku, to w razie przekształcenia tego użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. z 2007 r. Nr 51, poz. 1371) udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada udziałowi w użytkowaniu wieczystym.

 

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i sygnatura 25.06.2009 III CZP 40/09 uchwała
Sentencja

W razie objęcia jednym pozwem żądania uchylenia kilku uchwał pozwanej wspólnoty mieszkaniowej podstawę zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez radcę prawnego stanowi stawka minimalna, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), niezależnie od liczby zaskarżonych uchwał.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i sygnatura 04.06.2009 III CZP 34/09 uchwała
Sentencja

Jeżeli decyzja o podziale nieruchomości zawiera warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zostaną ustanowione służebności drogowe zapewniające dostęp do drogi publicznej lub nastąpi sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, umowa przeniesienia własności wydzielonej działki za-warta bez spełnienia tego warunku jest nieważna (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 99 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i sygnatura 04.06.2009 III CZP 30/09 uchwała
Sentencja

1. Sąd rejestrowy nie może z urzędu wykreślić wpisu w wyniku samodzielnej oceny istnienia lub ważności uchwały organu spółdzielni stanowiącej podstawę dokonania tego wpisu (art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

2. Członek zarządu spółdzielni, wykreślony przez sąd rejestrowy z rejestru na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jest zainteresowany w sprawie o wykreślenie go z rejestru (art. 510 § 1 w zw. z art. 694§ 2 k.p.c.).

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i Sygnatura 22.05.2009 III CZP 24/09 uchwała
Sentencja

Postanowienie sędziego-komisarza, wydane na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.), nie stanowi tytułu egzekucyjnego w zakresie obowiązku opróżnienia i wydania przez upadłego lub osoby mu bliskie mieszkania, w którym zamieszkiwali w chwili ogłoszenia upadłości, znajdującego się w lokalu lub budynku wchodzącym w skład masy upadłości.

kup całą uchwałę

Komentarz  
Data i Sygnatura 20.05.2009 I CZ 18/09 postanowienie
Sentencja

Sprawa o ustalenie prawa do lokalu zamiennego ma charakter majątkowy.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 20.05.2009 I CSK 379/08 wyrok
Sentencja Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją przepisu uchylającego wcześniej obowiązujący przepis, wywołuje skutek ex tunc, co oznacza, że przepis uchylony „odzyskuje" moc prawną ze skutkiem ex tunc w chwili ogłoszenia orzeczenia w organie promulgacyjnym.
Komentarz

 Istotą wyroku są następujące stwierdzenia:

Po pierwsze, jest poza sporem, że w razie zgłoszenia roszczenia na podstawie art. 1714 u.s.m. dotyczącego wyodrębnienia i przeniesienia własności lokalu, stosowanie przepisów o zniesieniu współwłasności jest bezprzedmiotowe, nie chodzi tu bowiem o współwłasność członków spółdzielni i spółdzielni.
Po drugie, art. 491 został wprowadzony do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych później (ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r.) i w przepisie tym - czego nie można kwestionować - ustawodawca prawidłowo uregulował tryb dochodzenia roszczenia przysługującego członkowi spółdzielni uprawnionemu do spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie art. 1714 u.s.m. Chodzi o zobowiązanie spółdzielni do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie wyodrębnienia i przeniesienia własności lokalu.
Po trzecie, użyte w art. 49określenie „w razie bezczynności spółdzielni" jest na tyle pojemne, że obejmuje każdą postać bezczynności, czyli niepodjęcia przez organ wykonawczy spółdzielni czynności niezbędnych do wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na uprawnionego. Dotyczy to także czynności, o których mowa w art. 41 i 42 u.s.m.
Po czwarte, zgodnie z regułą lex posterior derogat legi priori należy uznać, że art. 491 uchylił art. 49 tej ustawy, skoro reguluje tę samą materię i to w sposób prawidłowy.
Po piąte, nie ma przeszkód, aby sąd rozpoznający roszczenie w trybie art. 491 u.s.m. mógł ustalić wszystkie niezbędne elementy do wyodrębnienia i przeniesienia własności lokalu.

Data i sygtnatura 11.05.2009 III CZP 24/09 uchwała
Sentencja

Postanowienie sędziego - komisarza, wydane na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) nie stanowi tytułu egzekucyjnego w zakresie obowiązku opróżnienia i wydania przez upadłego lub osoby mu bliskie mieszkania, w którym zamieszkiwali w chwili ogłoszenia upadłości, znajdującego się w lokalu lub budynku wchodzącym w skład masy upadłości.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i sygnatura 07.05.2009 III CZP 7/09 uchwała
Sentencja

Na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi: „Czy zarządca nieruchomości, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, któremu współwłaściciele przekazali zarząd w drodze umowy, a który nie jest współwłaścicielem tej nieruchomości ma legitymację procesową czynną w procesie o eksmisję byłych najemców lokalu mieszkalnego?" postanowiono odmówić podjęcia uchwały.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i sygnatura 17.04.2009 III CZP 17/09 uchwała
Sentencja

Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek realizacji roszczenia, o którym mowa w art. 17[14] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst, Dz.U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1116 ze zm.), 
zgłoszonego ale niezrealizowanego do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 125 z 2007r., poz. 873), na nowych zasadach określonych w tej ustawie (art. 7 ust. 5), chyba że na podstawie prawomocnej uchwały zarządu spółdzielni niespełniającej nowych wymagań prawnych, określonych w art. 42 ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia dokonała czynności bezpośrednio zmierzających do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i Sygnatura 17.04.2009 III CZP 16/09 uchwała
Sentencja

Roszczenie przewidziane w art. 17[14] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst, Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.), zgłoszone i niezrealizowane do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.), podlega rozpatrzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową według nowych zasad określonych w tej ustawie, chyba że na podstawie prawomocnej uchwały zarządu spółdzielni, niespełniającej nowych wymagań, wskazanych w art. 42 ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia dokonała czynności bezpośrednio zmierzających do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i sygnatura 17.04.2009 III CZP 14/09 uchwała
Sentencja

Nieważna jest uchwała zarządu spółdzielni, niezaliczająca piwnicy jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy piwnica przyporządkowana jest do tego lokalu i pozostaje w użytkowaniu osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i sygnatura 17.04.2009 III CZP 10/09 postanowienie
Sentencja W sprawie zagadnienia prawnego: "Czy roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez gminę lub organy administracji rządowej obowiązków polegających na zapobieganiu skutkom powodzi określonych w ustawie z dnia 24 aździernika 1974 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 320 z późn. zm), nieprzedawnione do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), ulega przedawnieniu na odstawie przepisów kodeksu cywilnego, czy też na podstawie art. 188 ust. 2 Prawa wodnego?" Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
Komentarz
Data i sygnatura 17.04.2009 III CZP 9/09 uchwała
Sentencja

Jeżeli jedna księga wieczysta urządzona jest dla kilku geodezyjnie tylko wyodrębnionych działek i niektóre z nich objęte są służebnością gruntową, to odłączenie z księgi wieczystej działki nieobjętej zakresem wykonywania służebności i założenie dla niej nowej księgi wieczystej nie powoduje wygaśnięcia obciążenia jej tą służebnością.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i Sygnatura 08.04.2009 V CSK 429/08 wyrok
Sentencja

Jeżeli zgodnie z zawartą przez strony umową udział powoda jako właściciela wyodrębnionej własności lokalu powinien odpowiadać stosunkowi powierzchni użytkowej jej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali, a ustalenie wspomnianego udziału w ten sposób okazało się niemożliwe, ponieważ nie można jeszcze ustalić łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali z powodu niezakończenia ich budowy, to w tej sytuacji sąd powinien uznać, że roszczenie powoda o zobowiązanie pozwanych do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz powoda odrębnej własności oznaczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej nie może zostać uwzględnione z powodu niespełnienia istotnej przesłanki ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 03.04.2009 II CSK 600/08 wyrok
Sentencja

Właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali. Taki zaś charakter mają bez wątpienia postanowienia uchwalonego przez właścicieli regulaminu porządku domowego dotyczące odpowiedzialności właściciela lokalu za zachowanie osób korzystających z lokalu za jego wiedzą, odpowiedzialności właściciela lokalu za przestrzeganie przez takie osoby regulaminu i jego obowiązku zapoznania tych osób z regulaminem, obowiązku zawiadomienia zarządu wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu, obowiązek zawiadomienia zarządu wspólnoty o wszystkich istotnych zmianach dotyczących lokalu, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych bez zgody wspólnoty mieszkaniowej oraz zakazu zakładania gniazd poboru prądu elektrycznego na własny użytek w piwnicach oraz prowadzenie w nich działalności usługowej lub produkcyjnej bez uzgodnienia z zarządem wspólnoty.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 19.03.2009 IV CSK 437/08 wyrok
Sentencja

Przesłanką skutecznego pozwania w procesie windykacyjnym jest fizyczne władanie rzeczą przez pozwanego.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i sygnatura 18.03.2009 IV CSK 304/08 postanowienie
Sentencja

Decyzja o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów uprawdopodabnia prawo własności uczestnika postępowania scaleniowego do nieruchomości otrzymanej wskutek dokonanej wymiany w stopniu uzasadniającym wydanie przez sąd wieczystoksięgowy zarządzenia o obwieszczeniu publicznym, przewidzianym w § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.).

kup całe postanowienie

Komentarz
Data i sygnatura 12.03.2009 V CSK 373/08 wyrok
Sentencja

Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej określająca przedmiot odrębnej własności lokali powinna uwzględniać piwnice jako pomieszczenia przynależne, jeżeli zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

kup cały wyrok

Komentarz
Data i Sygnatura 06.03.2009 II CSK 589/08 wyrok
Sentencja

1. Określony w art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n. nie ma zastosowania w sprawie, w której nabycie działki zmierza do poprawienia warunków nie jednej nieruchomości przyległej, ale przynajmniej dwóch. Gdy więc możliwość poprawienia warunków odnosi się do większej liczby nieruchomości musi być przeprowadzony przetarg, a umowa zbycia zawarta bez przetargu jest bezwzględnie nieważna (art. 58 k.c. w zw. z art. 37 ust. 1 u.g.n.).

2. Przetarg - zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n. ustanawiającym wyjątek od zasady sprzedawania przez gminę nieruchomości w drodze przetargu - ma charakter fakultatywny. W tej zaś sytuacji przepis art. 705 § 1 k.c. należy wykładać zawężająco przyjmując, że dokonane w nim rozszerzenie kręgu podmiotów legitymowanych do żądania unieważnienia nie dotyczy takiej sytuacji.

3. Podstawą unieważnienia umowy, a więc jej względnej nieważności na podstawie art. 705 § 1 k.c., jest negatywna ocena zachowania strony umowy zawartej w wyniku przetargu, jego uczestnika lub osoby trzeciej działającej w porozumieniu z nimi, które jest sprzeczne
z prawem lub zasadami współżycia społecznego i wpłynęło na wynik przetargu. Zachowaniem sprzecznym z prawem w rozumieniu tego przepisu jest jedynie działanie, pozostające w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

4. Artykuł 705 § 1 k.c. ma zastosowanie zarówno do przetargów podlegających wyłącznie k.c. o charakterze fakultatywnych jak i przetargów obligatoryjnych. Nie dotyczy on natomiast oceny zasad postępowania przetargowego, które określają przepisy bezwzględnie obowiązujące i nie ma zastosowania do unieważnienia przetargu. W tym zakresie zastosowanie znajduje art. 58 k.c.

kup cały wyrok

Komentarz
Data i Sygnatura 27.02.2009 II CZ 4/09 postanowienie
Sentencja

Właściciele mogą zmienić sposób ustalonego już zarządu (np. w miejsce zarządu powierzyć zarządzanie zarządcy), co wymaga podjęcia uchwały wspólnoty zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a ustawy z 1994 r. o własności lokali). Zmiana osoby zarządcy nie jest natomiast zmianą sposobu zarządu.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 25.02.2009 II CSK 546/08 wyrok
Sentencja

Artykuł 129 w zw. z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

kup cały wyrok

Komentarz
Data i Sygnatura 24.02.2009 IIICZP 138/08 uchwała
Sentencja

Przepis art. 35 ust. 4[1] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) nie wyłącza nabycia własności przez spółdzielnię mieszkaniową powstałą w wyniku podziału spółdzielni, która na tej nieruchomości wybudowała budynek.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i Sygnatura 24.02.2009 III CZP 141/08 uchwała
Sentencja

Umowa przenosząca własność w celu wykonania zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości (art. 158 k.c.) zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza zawieszonego w czynnościach zawodowych (art. 68 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158), jest nieważna.

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i sygnatura 24.02.2009 III CZP 144/09 uchwała
Sentencja Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie: "Czy art. 40 pkt 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) oraz do art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)?
Komentarz
Data i sygnatura 18.02.2009 I CSK 389/08 wyrok
Sentencja

1. Przepisy innych ustaw, zarówno wymienionych przykładowo w art. 2 u.g.n., jak i tam niewymienionych należy uznać za przepisy odrębne i jako takie mające pierwszeństwo w stosowaniu. To oznacza, że jeżeli te odrębne ustawy zawierają odesłanie typu "w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami", to uprawnione jest sięgnięcie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.2. Sprawa dotycząca wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery podlega przepisom ustawy z 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 13.02.2009 II CSK 464/08 wyrok
Sentencja

Skarb Państwa nie stał się właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości należących do Funduszu Wczasów Pracowniczych, który utracił byt prawny na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 518 ze zm.).

kup całe postanowienie

Komentarz
Data i Sygnatura 13.02.2009 II CSK 268/08 wyrok
Sentencja

1. Ustalenie wysokości opłaty rocznej, powinno być połączone z uzupełnieniem braków w zakresie celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz sposobu korzystania z niej.

2. Sposób korzystania z nieruchomości musi wskazywać na realizację celu wieczystego jej użytkowania.

3. Ustalenie stawki procentowej opłaty rocznej uzależnionej od celu oddania nieruchomości w użytkowanie jest wiążące na przyszłość, a zmiana musi spełniać przesłanki przewidziane art. 73 ust. 2 u.g.n. - trwałej zmiany sposobu korzystania, powodującej zmianę celu.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 11.02.2009 V CSK 311/08 postanowienie
Sentencja

Nie można, ustalać zakresu uprawnionego posiadania w zależności od rynkowej wartości części przedmiotu współwłasności, z której korzystał współwłaściciel.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 22.01.2009 III CZP 135/08 uchwała
Sentencja

Przewidziana w art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2004, Nr 261, poz. 2603 ze zm.) możliwość zwolnienia od poniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie odnosi się do podmiotu, który zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją czasową zgodną z ustaleniami planu miejscowego (art. 207 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i Sygnatura 22.01.2009 III CZP 134/08 uchwała
Sentencja

W razie uznania na podstawie art. 527 k.c. za bezskuteczną wobec masy upadłości zbywcy czynności prawnej zbycia nieruchomości, pozostaje w mocy obciążenie nieruchomości hipoteką, ustanowioną po dacie dokonania tej czynności, a wierzyciel hipoteczny może żądać zaspokojenia swoich należności w postępowaniu upadłościowym stosownie do art. 204 § 1 pkt 2b Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

kup całą uchwałę

Komentarz
Data i Sygnatura 21.01.2009 III CZP 129/08 uchwała
Sentencja

1. Komunalna jednostka organizacyjna sprawująca zarząd nieruchomością wspólną w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.), może po tym dniu nadal zarządzać nieruchomością. Zmiana zarządcy wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali, zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a).
2. Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej orzed sądem przez zarządcę wymaga umocowania w umowie o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale o zmianie tej umowy.

kup całą uchwałę

Komentarz Uchwała dotyczy sytuacji, gdy komunalna jednostka organizacyjna sprawuje zarząd w związku z powierzeniem w umowie ustanawiającej odrębną własność lokali zarządu właścicielowi tej jednostki.
Data i Sygnatura 16.01.2009 V CSK 258/08 wyrok
Sentencja

Wprawdzie literalnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 1994 r. o własności lokali wynika, że gdy uchwała jest podejmowana w trybie indywidualnego zbierania głosów, to głosy te zbiera zarząd, ale należy przez to rozumieć, że dotyczy to tylko sytuacji, gdy zarząd wspólnoty mieszkaniowej wykonuje swoje obowiązki osobiście. Jeżeli na mocy art. 18 ustawy o własności lokali zarząd został powierzony osobie fizycznej, nie ma przeszkód, aby głosy w imieniu zarządu, zbierał ustanowiony zarządca.

kup cały wyrok

Kometarz  
Data i Sygnatura 16.01.2009 III CZP 133/08 postanowienie
Sentencja

SN odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego:
"Czy możliwość przewidzenia w statucie przez spółdzielnię mieszkaniową ograniczenia w przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego "na inne osoby" w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu - tak stanowi art. 12[1] ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1116 ze zmianami) obejmuje również członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

kup całe postanowienie

Komentarz
Data i Sygnatura 16.01.2009 III CNP 42/08 wyrok
Sentencja

1. Orzeczeniem niezgodnym z prawem - w znaczeniu użytym w art. 424§ 2 k.p.c. w związku z art. 417§ 2 k.c. - jest takie orzeczenie, które jest niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegającymi różnej wykładni przepisami, z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć albo zostało wydane w wyniku szczególnie rażąco błędnej wykładni lub niewłaściwego zastosowania prawa, które jest oczywiste i nie wymaga głębszej analizy prawniczej. Niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu powodująca odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa musi mieć więc charakter kwalifikowany, elementarny i oczywistej, tylko bowiem w takim przypadku orzeczeniu sądu można przypisać cechy bezprawności.

2. Stan prawny wynikający z wykładni art. 77 ust. 1 Konstytucji nie może być rozumiany jako stworzenie podstawy prawnej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do każdego wadliwego orzeczenia sądowego.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 16.01.2009 V CSK 259/08 wyrok
Sentencja

Art. 179 § 1 k.c. ma zastosowanie przez analogię do zrzeczenia się użytkowania wieczystego, jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu zostało złożone w czasie jego obowiązywania.

kup cały wyrok

Komentarz
Data i sygnatura 15.01.2009 I CSK 333/07 wyrok
Sentencja

Spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego może być uważana za posiadacza samoistnego (art. 231 § 1 k.c.) nieruchomości przejętej na własność Państwa na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17) i oddanej przedsiębiorstwu w zarząd, jeżeli we właściwym trybie została stwierdzona nieważność orzeczenia nacjonalizacyjnego.

kup cały wyrok

Komentarz
Data i Sygnatura 14.01.2009 IV CSK 248/08 postanowienie
Sentencja

Zawarte w art. 32 u.w.l. stwierdzenie, że grunt stanowiący nieruchomość wspólną powinien spełniać wymagania działki budowlanej oraz umożliwiać prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków, wskazuje jednoznacznie, że pojęcie nieruchomości wspólnej dotyczy również odpowiedniego gruntu stanowiącego otoczenie budynku.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 14.01.2009 IV CSK 247/08 postanowienie
Sentencja

Pojęcie nieruchomości wspólnej, o którym mowa w art. 3 ustawy z 1994 r. o własności lokali nie obejmuje wyłącznie gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Zawarte w art. 32 tej ustawy stwierdzenie, że grunt stanowiący nieruchomość wspólną powinien spełniać wymagania działki budowlanej oraz umożliwiać prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków wskazuje jednoznacznie, że pojęcie nieruchomości wspólnej dotyczy również odpowiedniego gruntu stanowiącego otoczenie budynku.

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 08.01.2009 I CZ 112/08 postanowienie
Sentencja

1. Pełnienie przez lokal socjalny i uprawnienie do niego funkcji polegającej na zapewnieniu minimum poszanowania godności człowieka nie budzi wprawdzie wątpliwości, lecz stąd nie można wywodzić wniosku o niemajątkowym charakterze sprawy o eksmisję - ani w części dotyczącej orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego, ani tym bardziej w ogóle.

2. Jeżeli powód dochodzi opróżnienia lokalu mieszkalnego, to sprawa ma - także wtedy, gdy sąd jest obowiązany orzec co do uprawnienia do lokalu socjalnego (art. 14 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) - charakter majątkowy, nie wyłączając części dotyczącej tego orzeczenia, i stosują się do niej, również w tej części, przepisy o obliczaniu wartości przedmiotu sporu (zaskarżenia) w sprawach o wydanie przedmiotu najmu

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i Sygnatura 08.01.2009  I  CSK  263/08 postanowienie
Sentencja 1. Przez "właściwy organ", o którym mowa w przepisach art. 78 ust. 1, 3 i 4, art. 79 ust. 2 i 6, art. 80 ust. 1 u.g.n., należy rozumieć, jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, jednostkę reprezentującą Skarb Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, którą, zgodnie z art. 11 ust. 1 u.g.n. jest starosta (w myśl art. 4 pkt 9b1 przepis art. 11 ust. 1 u.g.n. stosuje się także do prezydenta miasta na prawach powiatu), a jeżeli nieruchomość jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, organ tej jednostki powołany do jej reprezentowania w zakresie gospodarowania nieruchomościami; zgodnie art. 11 ust. 1 u.g.n. jest nim jej organ wykonawczy; według art. 11a ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 u.s.g. takim organem gminy jest m.in. prezydent miasta. W sprawach dotyczących zmiany wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wspomniany "właściwy organ" powinien reprezentować podmiot będący właścicielem nieruchomości, czyli Skarb Państwa lub określoną jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Postanowienia sądu pierwszej instancji wydane na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. mogą być korygowane tylko na zasadach określonych w art. 380 k.p.c., tj. przez sąd odwoławczy przy rozpoznawaniu apelacji (art. 380 k.p.c.) lub zażalenia (art. 380 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.).

kup całe postanowienie

Komentarz  
Data i sygnatura 08.01.2009 I CNP 82/08 wyrok
Sentencja Tereny i nieruchomości objęte planami zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc w dniu określonym w art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie zmieniały automatycznie z tą datą swego dotychczasowego przeznaczenia.
Komentarz

Inne Sądy

Data i Sygnatura 27.01.2010 II SA/Gl 790/09 wyrok
Sentencja Pożyczkobiorca, który w celu zabezpieczenia udzielonej mu pożyczki zbył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, nie jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej.
Komentarz  
Data i Sygnatura 14.01.2010 II SA/Op 458/09 wyrok
Sentencja

1. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, uprawniającym radę do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, ustanawia wyjątki od generalnej zasady wyrażonej w art. 30 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, ustalającej organ wykonawczy gminy jako kompetentny do bieżącego gospodarowania mieniem komunalnym.

2. Warunki przeniesienia własności określonej nieruchomości skonkretyzowane zostają w umowie przenoszącej jej własność, zawieranej w formie aktu notarialnego. Umowę tę zawiera organ wykonawczy gminy, działając w granicach swoich ustawowych kompetencji. Zatem takie elementy, jak ewentualne rozłożenie należności na raty, czas spłaty należności i sposób zabezpieczenia niespłaconej części należności, stanowią warunki umowy negocjowanej przez jej strony: przyszłego właściciela i Gminę, która zgodnie z art. 11 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami reprezentowana jest przez organ wykonawczy.

Co za tym idzie, rada gminy w przemiotowej uchwale dokonała nieuprawnionej modyfikacji postanowień ustawy, próbując tym samym ograniczyć strony przyszłej umowy w ustaleniu jej warunków - skracając maksymalny czas spłąty rat, ustalając obciążenie nabywcy kosztami przygotowania tej nieruchomości do sprzedaży itd. - do czego nie była umocowana.

Komentarz  
Data i Sygnatura 22.12.2009 I SA/Ke 519/09 wyrok
Sentencja Żaden przepis prawa nie nakłada na organy podatkowe obowiązku przeprowadzania przetargu czy innej formy wyboru ofert biegłych oraz wyjaśniania stronom dlaczego ten a nie inny biegły sporządza opinię. Organ dopuszczając dowód z opinii biegłego wydaje postanowienie nie wskazując biegłego z imienia i nazwiska. Biegły jest osobą niezależną w postępowaniu, na jego pieczątce znajduje się numer uprawnień, dzięki czemu strona mająca wątpliwości może je zweryfikować.
Komentarz  
Data i Sygnatura 04.12.2009 I FSK 1182/2008 wyrok
Sentencja

Uwzględniając, że opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej (art. 72 ust. 1 u.g.n.), a za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne, przy czym pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, a opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok (art. 71 ust. 1 i 3 u.g.n.), istotną cechą tej czynności jest ustawowo określone rozłożenie w czasie odpłatności z tytułu jej wykonania, gdyż opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego mają charakter cywilnoprawnego świadczenia okresowego, a więc należy spełniać je periodycznie, co jednocześnie powoduje, że rozłożona jest w czasie wymagalność tychże opłat.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 10.11.2009 I ACa 445/09 wyrok
Sentencja

Samo usunięcie z obrotu prawnego przepisu art. 18 ust. 3 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych nie pozbawia najemców lokali położonych w budynkach przekazanych spółdzielni nieodpłatnie roszczenia o przeniesienie na ich rzecz odrębnej własności lokali. Roszczenie najemców lokali w budynku przekazanym spółdzielni nieodpłatnie jest bowiem uregulowane w art. 48 ust. 1, zmodyfikowanym przepisem ust. 3. Po usunięciu z obrotu prawnego ust. 3 sytuację prawną tych najemców nadal opisuje ust. 1.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 16.10.2009  II SA/Po 846/08 wyrok WSA w Poznaniu
Sentencja

Przez odpowiednie stosowanie art. 37 ust. 3 ustawy ustawodawca nakazuje zastąpić cywilnoprawne wyrażenie "zgłosić roszczenie" - administracyjnoprawnym odpowiednikiem "wszcząć postępowanie" - które w obu przypadkach są odpowiednikami rozpoczęcia procedury dochodzenia świadczenia (odpowiednio odszkodowania, renty planistycznej). W zakresie, w jakim art. 37 ust. 3 stanowi o "roszczeniu", odnosi się wprost i tylko do odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 15.10.2009 I ACa 271/09 wyrok
Sentencja

Skoro przepis art. 2 u.g.n. stanowi, że ustawa ta nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a wyliczenie tych ustaw nie jest katalogiem zamkniętym (zawiera zapis "...w szczególności..."), a więc i nie narusza ustawy z 1996 r. o gospodarce niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, to nie oznacza, że przy sprzedaży na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, nawet na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych, jednostka samorządu terytorialnego jest zwolniona od otrzymania takiej zgody, skoro ustawa ta odsyła w kwestii gospodarowania nieruchomościami do przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości w kwestiach nią nieuregulowanych.

kup cały wyrok

Komentarz
Data i Sygnatura 30.09.2009 I OSK 1304/2009 postanowienie
Sentencja

Zgoda Ministra Skarbu Państwa wydawana na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603), to akt nadzoru właścicielskiego, sprawowanego w sferze gospodarczej, w stosunku do fundacji będącej państwową osobą prawną, podejmowany przez Ministra Skarbu Państwa działającego jako przedstawiciel ustawowy Skarbu Państwa. Akt ten z woli ustawodawcy, podlega - po wyczerpaniu drogi administracyjnej - ochronie sądowej, ale sądu powszechnego, realizowanej w postępowaniu cywilnym.

kup całe postanowienie

Komentarz
Data i Sygnatura 24.09.2009 II SA/Po  807/08 wyrok WSA w Poznaniu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Edyta Podrazik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elwira Brychcy Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2009 r. sprawy ze skargi L. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2008r. Nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu na rzecz skarżącego kwotę [...] zł ([...]złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, III. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

kup cały wyrok

Komentarz Wyrok dotyczy opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Data i Sygnatura 21.08.2009 I SA/Wa 688/09 wyrok
  1. Biegły - z uwagi na treść § 36 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) - nie ma prawa dokonać wyceny nieruchomości w oparciu o § 36 ust. 2 bez wcześniejszego zbadania rynku pod kątem istnienia na nim transakcji, o których mowa w ust. 1 tegoż paragrafu. Taką decyzję mógł dopiero podjąć, ale po uznaniu (czemu winien dać wyraz w operacie), że takie transakcje na rynku nie wystąpiły.
2. W przypadku zaistnienia rozbieżnych operatów szacunkowych dotyczących wartości tej samej nieruchomości, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego może być dokonana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.
   
Data i Sygnatura 20.08.2009 I SA/Wa 561/09 wyrok
Sentencja

Przepisy prawa nie przewidują przy określeniu ceny nieruchomości wywłaszczonej lub przejętej pod budowę drogi przyjęcia do porównań cen z obszaru całego województwa, na terenie którego leży wyceniana nieruchomość. Innymi słowy rzeczoznawca ma stosować ceny z rynku lokalnego.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 13.08.2009 I SA/Wa 755/09 wyrok
Sentencja Pośrednik w obrocie nieruchomościami nie odpowiada za treść umowy notarialnej (za której sporządzenie odpowiedzialność ponosi notariusz), czy przyszłe zachowanie zbywcy związane z wykonaniem zawartej umowy sprzedaży. Rzecz jednak w tym, że pośrednik w obrocie nieruchomościami ma obowiązek tak sformułować umowę pośrednictwa, aby mógł wykonywać czynności pośrednictwa w zgodzie z treścią art. 181 ust. 1 u.g.n.
Komentarz  
Data i Sygnatura 12.08.2009 I SA/Wa 599/09 wyrok
Sentencja

1. Zlecenie sporządzenia w sprawie kolejnego operatu szacunkowego powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy sporządzony wcześniej operat zostanie zakwestionowany przez organ pod względem formalnym i negatywna ocena organu nie zostanie zmieniona po uzyskaniu od rzeczoznawcy dodatkowych wyjaśnień lub sporządzeniu aneksu do operatu. Zlecenie sporządzenia w sprawie kolejnego operatu oznacza, że organ jest obowiązany wskazać w uzasadnieniu decyzji operat w oparciu, o który rozstrzygnął sprawę, ale także szczegółowo wyjaśnić przyczyny, z powodu których odmówił mocy dowodowej nieuwzględnionego operatu.
2. Ustalenie przez organ, że sporządzone operaty nie naruszają w sposób oczywisty zasad ustalenia wartości rynkowej gruntu powinno skutkować podjęciem czynności określonej w art. 157 ust. 1 u.g.n., to jest prowadzić do wystąpienia o dokonanie oceny prawidłowości sporządzonych operatów przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 27.07.2009 I OPS 1/09 uchwała NSA
Sentencja

Rada gminy, na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność gminy tylko w przypadkach określonych w art. 37 ust. 3 tej ustawy.

kup całą uchwałę

komentarz
Data i Sygnatura
27.07.2009 I OPS 2/09 wyrok NSA
Sentencja

Organem właściwym do rozpoznania zażalenia od postanowienia starosty w sprawie, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), jest samorządowe kolegium odwoławcze.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 24.07.2009 II SA/Ol 581/09 wyrok
Sentencja

Kwestię wzrostu wartości nieruchomości ustala się przede wszystkim na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, sporządzenie takiego operatu przed formalnym wszczęciem postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej jest racjonalnie uzasadnione. Gdyby bowiem ze sporządzonego operatu szacunkowego wynikało, że na skutek podziału nieruchomości nie doszło do wzrostu jej wartości, bezprzedmiotowe byłoby wszczynanie postępowania na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 21.07.2009 I SA/Wa 145/09 wyrok
Sentencja

1. Dopiero po ustaleniu, że nie występują na obszarze analizowanym transakcje porównywalne dotyczące nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne, możliwe jest przejście do metody wyceny określonej w § 36 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i zasad sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.).
2. Organ prowadzący postępowanie nie może wkraczać w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada biegły. Powinien jednak dokonać oceny operatu szacunkowego pod względem formalnym, tj. zbadać czy został on zrobiony i podpisany przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy treści, nie zawiera niejasności, pomyłek, braków które powinny być sprostowane lub uzupełnione, aby dokument ten miał wartość dowodową.

 

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 16.07.2009 IV SA/Po 93/09 wyrok
Sentencja

Podstawę ustalenia opłaty adiacenckiej stanowi opinia o wartości nieruchomości sporządzona w formie operatu szacunkowego będąca opinią i tylko ta opinia podlega ocenie według norm jakimi rządzi się postępowanie dowodowe. Natomiast oględziny nieruchomości są czynnością, jaką może przeprowadzić rzeczoznawca, lecz nie są to oględziny w rozumieniu art. 79 § 1 k.p.a., zatem nie można ich oceniać w kategoriach dowodu z oględzin i nakładać na organ obowiązku zawiadamiania o ich przeprowadzeniu stosownie do art. 79 k.p.a.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 15.07.2009 I A Ca 592/09 wyrok Sądu Apelacyjne we Wrocławiu
Sentencja 1. Pod rządem art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną stanowi łącznie grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Właścicielom lokalu przysługuje jednolity udział w nieruchomości wspólnej obejmującej grunt oraz jej budynkowe elementy;

2. Jednakże nie stanowi przeszkody prawnej dla zbycia lokalu w obrocie wtórnym, a w procesie sądowym przeszkody dla nakazania złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności lokalu (art 64 k.c.), ta okoliczność, że w obrocie pierwotnym ustanowiono i ujawniono w księdze wieczystej odrębną własność lokalu w połączeniu ze zróżnicowanymi co do wielkości udziałami w gruncie oraz w budynku.

Komentarz  
Data i Sygnatura 07.07.2009 II GSK 1073/08 wyrok
Sentancja Nie można podzielić stanowiska, iż organ przy wymierzeniu kary dyscyplinarnej powinien wziąć również pod uwagę, że postępowanie skarżącego nie spowodowało żadnej szkody a nadto, iż nie bez znaczenia jest sytuacja materialna skarżącego, który jest jedynym żywicielem rodziny
Komentarz  
Data i Sygnatura 07.07.2009 II GSK 1070/08 wyrok
Sentencja Skoro z uregulowań zawartych w art. 181 ust. 1 u.g.n. wynika, że pośrednik zobowiązany jest do wykonywania czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1 i ust. 1a, m.in. zgodnie z przepisami prawa, to oznacza to, że obowiązkiem właściwego organu administracji publicznej jest zbadanie, czy czynności pośrednictwa pośrednik wykonuje zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 180 ust. 2 tej ustawy.
Komentarz  
Data i Sygnatura 29.05.2009 I SA 94/2009 postanowienie
Sentencja

Zgoda Ministra Skarbu Państwa wydawana na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, to akt nadzoru właścicielskiego, sprawowanego w sferze gospodarczej, w stosunku do fundacji będącej państwową osobą prawną, podejmowany przez Ministra Skarbu Państwa działającego jako przedstawiciel ustawowy Skarbu Państwa

kup całe postanowienie

Komentarz
Data i Sygnatura 25.05.2009 II SA/Sz 182/09 wyrok
Sentencja Art. 69 u.g.n. wskazuje, że na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które już przysługiwało nabywcy, czyli wartość prawa użytkowania wieczystego na dzień sprzedaży.
Komentarz  
Data i Sygnatura 25.05.2009 III SA/GI 36/09 wyrok
Sentencja

Przepis art. 29 ust. 5 u.p.t.u. jednoznacznie łączy budynek i grunt trwale z nim związany, a więc grunt na którym posadowiony jest budynek. W tym przypadku mamy do czynienia z gruntem po obrysie budynku. Nie może bowiem wielkość działki budowlanej determinować podstawy opodatkowania.

Komentarz  
Data i Sygnatura 22.05.2009 I SA/Wa 1867/08 wyrok
Sentencja Ocena poprawności odpowiedzi na pytanie należy wyłącznie do organów powołanych do przeprowadzenia egzaminów i nie należy do elementu postępowania administracyjnego. Strona postępowania przed Komisją Kwalifikacyjną nie może kwestionować prawidłowości dokonanych przez komisję ocen, a sąd administracyjny nie posiada żadnych uprawnień do kontroli prawidłowości zadawanych pytań egzaminacyjnych oraz nie ma uprawnień do oceny udzielanych przez egzaminowanego odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.
Komentarz  
Data i Sygnatura 08.05.2009 I OSK 695/08 wyrok
Sentencja

1. Organ prowadzący postępowanie nie może wkraczać w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada biegły. Powinien jednak dokonać oceny operatu szacunkowego pod względem formalnym tj. zbadać na przykład czy został on sporządzony przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy, nie zawiera niejasności, pomyłek czy braków, które powinny zostać sprostowane lub uzupełnione, aby dokument ten miał wartość dowodową.
2. Przepis art. 157 ust. 1 u.g.n., nie wyłącza uprawnienia organu prowadzącego postępowanie do oceny operatu szacunkowego jako dowodu z opinii biegłego (art. 75 § 1 k.p.a.).

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura
07.05.2009 VII SA/Wa 161/09 wyrok
 Sentencja   Umowa jednorazowego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, podlega przepisom o zleceniu. Zatem stanowi źródło zobowiązań z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
 Komentarz  
Data i Sygnatura 30.04.2009 I ACa 249/09 wyrok
Sentencja Uprawnienie do wynagrodzenia w postaci prowizji, wynikające z umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości zawartej z zastrzeżeniem wyłączności przewidziane jest dla przypadku każdej transakcji z kontrahentem skojarzonym ze zbywcą nieruchomości w wyniku starań pośrednika. Ciężar wykazania, że dochodzący wynagrodzenia faktycznie stworzył sprzedającemu sposobność do zawarcia umowy sprzedaży spoczywa na pośredniku. Klauzula wyłączności, o której mowa w art. 180 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 550 k.c. nie uprawnia natomiast do żądania prowizji, jeżeli w toku postępowania o zapłatę zostanie wykazane, że do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości doszło wskutek samodzielnych działań sprzedającego niezwiązanych z czynnościami pośrednika.
Komentarz  
Data i Sygnatura 28.04.2009 I SA/Wa 1768/08 wyrok
Sentencja

Wydając decyzję, która w części ustalającej odszkodowanie miała charakter reformatoryjny, organ administracji publicznej winien umożliwić stronie zajęcie stanowiska, odnośnie zmienionej wyceny nieruchomości,. Taka zaś sytuacja w tej sprawie nie zachodziła. Uchybienie to naruszało zatem prawa strony, przewidziane w art. 10 k.p.a.

 

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 27.04.2009 I OSK 415/09 wyrok NSA
Sentencja

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. nie przewiduje załatwiana spraw przyznawania lokali socjalnych w formie jakiegokolwiek aktu administracyjnego.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 21.04.2009 I SA/Gd 166/09 wyrok
Sentencja

Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u. odnosi się do czynności wykonywanych przez spółdzielnię na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych oraz członków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszalnego, jeżeli pobierane przez te spółdzielnię opłaty dotyczą samodzielnych lokali mieszkalnych. Opłaty pobierane za korzystanie z lokali mieszkalnych od członków spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz prawa odrębnej własności tych lokali, nie są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u.

kup cały wyrok

Komentarz
Data i Sygnatura 05.03.2009 I OSK 292/08 wyrok
Sentencja Zgodnie z przepisem art. 187 ust. 2a u.g.n. stwierdzenie, że program studiów wyższych uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych następuje na podstawie zaświadczenia uczelni. Zaświadczenie to - jak każdy dowód - podlega ocenie. Zatem Komisja Kwalifikacyjna posiada kompetencje do jego oceny - wynikającą ponadto z art. 191 ust. 3 u.g.n., który stanowi, że to Komisja stwierdza spełnienie wymogów określonych w art. 187 u.g.n.
Komentarz  
Data i Sygnatura 26.03.2009 I SA/Wa 1838/08 wyrok
Sentencja Przepis art. 182 ust. 1 pkt 4 u.g.n. wymaga ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jeśli ustawodawca użył w tym przepisie sformułowania "w zakresie pośrednictwa", a nie "pośrednictwa", to oznacza, że użył kryterium rozszerzającego, a nie zawężającego. Oznacza to, że ustawodawca umożliwia nadanie licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie tylko osobie, która ukończyła studia podyplomowe "pośrednictwa" w obrocie nieruchomościami, ale również osobie, która ukończyła studia podyplomowe "w zakresie pośrednictwa" w obrocie nieruchomościami.
Komentarz  
Data i Sygnatura 21.03.2009 I SA/Wa 688/09 wyrok
Sentencja

1. Biegły - z uwagi na treść § 36 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) - nie ma prawa dokonać wyceny nieruchomości w oparciu o § 36 ust. 2 bez wcześniejszego zbadania rynku pod kątem istnienia na nim transakcji, o których mowa w ust. 1 tegoż paragrafu. Taką decyzję mógł dopiero podjąć, ale po uznaniu (czemu winien dać wyraz w operacie), że takie transakcje na rynku nie wystąpiły.

2. W przypadku zaistnienia rozbieżnych operatów szacunkowych dotyczących wartości tej samej nieruchomości, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego może być dokonana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 17.03.2009 I SA/Wa 1788/08 wyrok
Sentencja Minister infrastruktury jako organ kompetentny w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych jest związany tym, co urzędowo stwierdzono w informacji z Krajowego Rejestru Karnego, mającej walor zaświadczenia w rozumieniu przepisów działu VII k.p.a. (art. 23 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym).
Komentarz  
Data i Sygnatura 11.03.2009 I SA/Wa 1808/08 wyrok
Sentencja Zgodnie z art. 191 ust. 3 u.g.n. postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna, organ zaś żadnych uprawnień w tym zakresie nie posiada. Dlatego też wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien być skierowany do Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Komentarz  
Data i Sygnatura 05.03.2009 I OSK 292/08 wyrok
Sentencja

Gdyby ustawodawca chciał wprowadzić zasadę formalizmu dowodowego, jako odstępstwo od zasady obiektywnej oceny materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym, wola w tym zakresie powinna być wyrażona wprost i jednoznacznie. Tezy o ograniczeniu zasady obiektywnej oceny dowodów nie można domniemywać z treści art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W świetle normatywnej treści tego przepisu ocenie organu administracji w postępowaniu administracyjnym nie może podlegać prawidłowość sporządzenia operatu szacunkowego lecz wyłącznie jego przydatność, jako materiału dowodowego, stanowiącego podstawę orzekania.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 04.03.2009 I SA/Wa 1796/08 wyrok
Sentencja

Przewidziany przez art. 156 ust. 3 u.g.n. termin 12 miesięcy dotyczy również organu odwoławczego.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 27.02.2009 I SA/Wa 869/08 wyrok
Sentencja

Ocena prawidłowości pod względem merytorycznym operatu szacunkowego - wyceny nieruchomości, dla sporządzenia której wykorzystana została pewna wiedza specjalistyczna, może być dokonywana jedynie z dużą ostrożnością. Należy jednakże podkreślić, iż rzeczoznawca, dokonując wyceny określonej nieruchomości, powinien nie tylko bardzo starannie dobierać transakcje, służące jako materiał porównawczy, lecz również sporządzić operat szacunkowy w taki sposób, żeby operat - będąc jednym z dowodów w sprawie, był zrozumiały i służył celom, dla których został sporządzony

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 27.02.2009 II OSK 463/08 wyrok NSA
Sentencja

Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjął zgłoszenie to oznacza to, iż roboty budowlane nim objęte mogą być legalnie podjęte. Oczywiście przy założeniu, e chodzi o inwestycję podlegające tej formie reglamentacji, a nie pozwolenia na budowę. W takim przypadku organ nadzoru budowlanego nie ma kompetencji do badania legalności przyjęcia zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 25.02.2009 I SA/Wa 1751/08 wyrok
Senatencja Termin 12 miesięcy art. 156 ust. 4 u.g.n. dotyczy również organu odwoławczego, albowiem bez wątpienia jest on organem merytorycznym w sprawie, jego zadanie nie ogranicza się jedynie do kontroli rozstrzygnięcia organu I instancji, lecz polega na powtórnym rozpatrzeniu całości sprawy. Wobec tego materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy, jakim jest operat szacunkowy, musi nadawać się do wykorzystania w prowadzonym postępowaniu, czyli w tym przypadku musi on być nadal aktualny.
Komentarz  
Data i Sygnatura 24.02.2009 II OSK 233/08 wyrok NSA
Sentencja

... skarżący nie wskazał własnego indywidualnego interesu prawnego. Powołany przez skarżącego fakt wpływu inwestycji na wartość jego mieszkania jest wskazaniem interesu faktycznego, a nie prawnego rozumianego jako interes indywidualny, konkretny, aktualny, obiektywny i oparty na konkretnym przepisie prawa materialnego. Z tych względów uznano, że odmowa wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją pozwolenia na budowę, była zasadna z tego względu, że skarżący nie miał przymiotu strony, który posiadała wspólnota mieszkaniowa.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 19.02.2009 I OSK 408/08 wyrok NSA
Sentencja

1. Komunalizacja - niezależnie od przyjętej podstawy - zawsze może dotyczyć tylko takiego mienia, które w dniu wejścia w życie ustawy komunalizacyjnej z dnia 10 maja 1990 r., czyli w dniu 27 maja 1990 r., stanowiło składnik mienia ogólnonarodowego (państwowego).

2. Przekazanie gminie mienia w trybie przepisu art. 5 ust. 4 ustawy komunalizacyjnej nie jest obligatoryjne, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy mienie to jest bezpośrednio związane z realizowanymi przez gminę konkretnymi zadaniami, przy czym związek ten musi istnieć co najmniej w dacie złożenia wniosku o komunalizację.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 19.02.2009 I C 159/08 wyrok
Sentencja

1. O ile w obrocie powszechnym bonifikata ma charakter bezwzględny, tzn. że po zastosowaniu obniżenia ceny na ogół nie można potem dochodzić od kupującego jej dopłaty lub uzupełnienia, o tyle na tle art. 68 ust. 2 u.g.n. przybiera charakter względny. W razie zaistnienia warunków przewidzianych w ustawie, udzielona bonifikata podlega zwrotowi, a sprzedawca ma obowiązek dochodzenia kwoty równej bonifikacie - po jej zwaloryzowaniu. Należy podkreślić, że sformułowanie ustawy o "zwrocie kwoty równej bonifikacie" nie jest precyzyjne; w istocie nie chodzi tu o zwrot tej kwoty, lecz o uiszczenie dopłaty do rzeczywistej ceny zbywanej nieruchomości, obniżonej na skutek zastosowania bonifikaty.

2. Przewidziana w art. 68 ust. 2 u.g.n. ustawowa bonifikata zwrotna oznacza sprzedaż nieruchomości po cenie obniżonej pod warunkiem, że nabywca nie zbędzie tej nieruchomości w okresie karencji na rzecz osoby trzeciej. Dokonanie takiej sprzedaży, a więc spełnienie się warunku, rodzi obowiązek sprzedawcy dochodzenia od kupującego dopłaty ceny - po jej zwaloryzowaniu.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 18.02.2009 I SA/Wa 1630/08 wyrok
Sentencja Sporządzenie "aktualizacji operatu szacunkowego" nie jest tym samym co "potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego" (o którym mowa w art. 156 ust. 4 u.g.n. oraz § 58 ust. 1 rozporządzenia).
Komentarz  
Data i Sygnatura 11.02.2009 I OW 158/08 wyrok
Sentencja

Został wskazany organ właściwy do załatwienia sprawy odwołania spółdzielni Mieszkaniowej od decyzji starosty Kutnowskiego z dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 10.02.2009 I SA/Gl 936/08 wyrok
Sentencja Art. 180 § 1 o.p. wyklucza możliwość zastrzeżenia a priori przez osobę fizyczną (w tym przypadku rzeczoznawcę sporządzającego operat) niedopuszczalności wykorzystania jakiegoś dowodu w postępowaniu podatkowym. Nie sposób przyjąć, że z uwagi na regulację zawartą w art. 156 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy po upływie roku od jego sporządzenia przestał wskazywać wartość rynkową nieruchomości w dacie sporządzenia operatu. Art. 156 ust. 3 i 4 odnoszą się, bowiem do kwestii okresu, w którym operat zachowuje aktualność oraz przewidują możliwość potwierdzenia przez rzeczoznawcę aktualności operatu, a zatem nie mogą mieć żadnego zastosowania do sytuacji, w której konieczne jest uzyskanie danych dotyczących wartości, jaką szacowany przedmiot posiadał dokładnie w dacie sporządzenia operatu.
Komentarz  
Data i Sygnatura 12.02.2009 II SA/Go 811/08 wyrok
Sentencja

Rada Gminy nie może w uchwalonych przez siebie zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości pominąć obowiązku wyrażenia na określoną czynność zgody rady, jeśli zgody takiej wymaga stosowny przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 02.02.2009 I OSK 816/08 wyrok NSA
Sentencja

Tryb przydzielania funkcjonariuszom Policji lokali mieszkalnych jako kwatery służbowe jest dokładnie uregulowany w ustawie z 1990 r. o Policji i komendant danej jednostki nie ma uprawnień do zmiany tego rodzaju zasad.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 11.02.2009 II SA/Gd 434/08 wyrok
Sentencja 1. Podmiot mający przymiot strony procesowej w rozumieniu art. 28 k.p.a. nie może być ograniczany w uczestniczeniu w postępowaniu dowodowym, poprzez literalną wykładnię przepisu( art. 73 k.p.a.) w którym ustawodawca wprost nie wskazał nazwy urządzenia technicznego przy użyciu którego strona ma prawo sporządzać notatki lub odpisy.
2. Orzekające w sprawie administracyjnej organy nie są zobowiązane do wykonywania w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek strony czynności (o usługowo - technicznym charakterze), które to czynności nie mieszczą się w zakresie prawem przewidzianych, obowiązków tych organów, a uzasadnieniem ich dokonania przez organ byłoby zapewnienie stronie postępowania (często w sytuacji istnienia stron o sprzecznych interesach) szczególnych warunków w toczącym się postępowaniu.
Komentzrz  
Data i Sygnatura 02.02.2009 VI  ACa 606/08 wyrok
Sentencja

Powództwo windykacyjne dotyczące nieruchomości gruntowych zajętych pod część lotniczą lotnisk międzynarodowych, na których funkcjonują stałe przejścia graniczne, i lotnisk krajowych, jako służących realizacji celu publicznego, jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy oraz z zasadami współżycia społecznego (art. 222 par. 1 k.c. w zw. z art. 5 k.c.).

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 30.01.2009 I SA/Po 1422/08 wyrok
Sentencja W art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca ograniczył zwolnienie dochodów towarzystw budownictwa społecznego wyłącznie do dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonych na utrzymanie tych zasobów. Dochody z innych źródeł towarzystw budownictwa społecznego podlegają zatem opodatkowaniu, podobnie jak dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi a przeznaczony na budowę mieszkań na wynajem.
Komentarz Wyrok przesądza, że umorzenie kredytu wydatkowanego przez towarzystwo budownictwa społecznego na budowę mieszkań na wynajem nie jest przychodem z gospodarki mieszkaniowej, więc kwota umorzenia nie podlega zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Data i Sygnatura 29.01.2009 I ACa 914/08 wyrok
Sentencja

Szkoły wyższe mają obowiązek uiszczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości rolnych stanowiących własność komunalną także wtedy, gdy w dacie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących wówczas własnością Skarbu Państwa, z mocy ustawy przysługiwało im ustawowe zwolnienie z opłat. Podstawą czynności dostosowawczych powinien być art. 221 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla ustalenia celu wynikającego ze sposobu korzystania z nieruchomości i zmiany stawek procentowych, art. 72 w zw. z art. 67 cyt. ustawy dla ustalenia ceny nieruchomości, art. 77-80 cyt. ustawy odpowiednio dla trybu ustalenia wysokości opłat.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 28.01.2009 I OSK 81/08 wyrok NSA
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 września 2007 r. sygn. akt III SA/Kr 378/06 w sprawie ze skargi J. Ś. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę,

2) odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 28.01.2009 II FSK 1508/07 wyrok NSA
Sentencja  1. Przepisy ustawy z 1994 r. o rachunkowości stosuje się do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Obowiązki nałożone tą ustawą istnieją niezależnie od wprowadzonego w art. 29 ustawy z 1994 r. o własności lokali obowiązku prowadzenia przez zarząd ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

2. W przypadku wspólnot mieszkaniowych w pełni ma zastosowanie reguła kasowa, tzn. przychodem są wartości faktycznie otrzymane.

3. Sformułowanie "otrzymane" oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkujący po stronie podatnika możliwością dysponowania tymi środkami.

4. Wszelkie dochody uzyskane przez wspólnotę zarówno pochodzące od właścicieli w związku z lokalami stanowiącymi ich indywidualną własność, jak i użytkowaniem wspólnych części nieruchomości, a także pożytki z dysponowania lokalami użytkowymi czy innymi częściami wspólnymi nieruchomości, np. na umieszczaniu reklam, były wolne od podatku w części przeznaczonej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 27.01.2009 I SA/Wa 1221/08 wyrok
Sentencja

1. Termin 12 miesięcy dotyczy również organu odwoławczego. Jedynym prawnie dopuszczonym sposobem umożliwiającym skorzystanie z operatu po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, jest potwierdzenie jego aktualności przez sporządzającego rzeczoznawcę.2. Forma postanowienia wymagana jest w całym zakresie "spraw zawieszenia postępowania", czyli zawieszenia, odmowy zawieszenia, podjęcia lub odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Każdy wniosek o zawieszenie postępowania, niezależnie od zasadności takiego żądania, musi być rozpatrzony przez organ w drodze postanowienia. Zażalenie przysługuje na wszystkie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania. 3. Przepis art. 103 ust. 2 ustawy z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nie ma charakteru konstytutywnego, dostosowuje jedynie przepisy u.d.p. do nowego modelu ustrojowego władzy lokalnej, w którym brak podstaw do wyróżniania dróg gminnych w gminach i lokalnych w miastach.

kup cały wyrok

komentarz  
Data i Sygnatura 23.01.2009 II SA/Kr 1202/08 wyrok
Sentencja

1. Operat szacunkowy ma z istoty swej stanowić dla organu pomoc, ale tylko w takim zakresie, w jakim dla oceny ustalonego stanu faktycznego konieczna jest wiedza specjalistyczna i w jakim kompetencje biegłego określone zostały odpowiednimi przepisami. Rzeczoznawca nie może wyręczać organu w jego podstawowym zadaniu: ustaleniu stanu faktycznego sprawy i przyporządkowaniu go właściwym przepisom.
2. Przy braku podstawowych ustaleń faktycznych (powierzchnia i położenie części nieruchomości, których zmiana i rodzaj przeznaczenia dotyczy, sposób korzystania z nich przed uchwaleniem planu, względnie ich przeznaczenie w poprzednim planie lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile taka obowiązywała) niemożliwa jest prawidłowa ocena operatu jako dowodu w sprawie. 3. W celu wyliczenia tzw. renty planistycznej szacowana jest rynkowa cena nieruchomości wg cen z daty jej zbycia, a nie z daty wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i sygnatura 23.01.2009 I SA/Wa 1192/08 wyrok
Sentencja

1. Gdy nie zachodzą szczególne okoliczności, rzeczoznawca majątkowy, dokonując wyceny konkretnej nieruchomości, może uwzględniając dłuższy okres czasu wziąć pod uwagę (jako materiał porównawczy) transakcje dokonywane w czasie bardziej lub mniej odległym od dnia wyceny, ale nie może przy tym pominąć praktycznie umów zawartych w okresie najbardziej zbliżonym do daty sporządzenia operatu. Analogiczne spostrzeżenie dotyczy również obowiązku dokonania odpowiedniego wyboru nieruchomości podobnych ze względu na ich położenie. Porównywalne bowiem winny być głównie te nieruchomości, które znajdowały się jak najbliżej miejsca położenia nieruchomości wycenianej.

2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia odszkodowania za nieruchomość wywłaszczaną pod pasy drogowe może być przyznane jedynie odszkodowanie odpowiadające wartości tej nieruchomości, natomiast pozostałe ewentualne roszczenia odszkodowawcze związane z tą nieruchomością mogą być dochodzone tylko w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

 

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 20.01.2009 II OSK 1898/07 wyrok
Sentencja

1. Jeżeli faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości w niewielkim stopniu odbiegał od tego określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to wykazanie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy wzrostem wartości nieruchomości, a uchwaleniem planu wymaga szczegółowej i wyczerpującej porównawczej analizy ustaleń tego planu z faktycznym wykorzystywaniem terenu przed uchwaleniem planu, która pozwoli ustalić, czy ustalenia planu wprowadzają zmianę przeznaczenia nieruchomości i czy wpływają na zmianę wartości tej nieruchomości.
2. Operat rzeczoznawcy majątkowego powinien zawierać argumentację odnoszącej się do związku między wzrostem wartości przedmiotowej nieruchomości a uchwaleniem planu.

 

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 14.01.2009 I A Ca 916/08 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Sentencja 1. Pod pojęciem umowy "przeniesienia" własności lokalu, użytym w art. 12 ust. 1 in principio u.s.m., należy rozumieć jednorazową czynność w postaci umowy o ustanowieniu przez spółdzielnię na rzecz wnioskodawcy odrębnej własności lokalu, o jakiej mowa w art. 7
i 8 u.w.l.

2. Podstawą wyodrębnienia i przeniesienia na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych własności lokali jest uchwała zarządu podjęta w trybie i na podstawie przepisów art. 42 i art. 43 u.s.m.

Treść prawomocnej uchwały, o jakiej mowa w wymienionych przepisach, jest wiążąca zarówno dla osób ubiegających się o przeniesienie na ich rzecz własności lokalu, jak i dla sądu rozpoznającego powództwo wytoczone na podstawie art. 49u.s.m. Oznacza to, że niedopuszczalne byłoby ustanowienie odrębnej własności lokalu z pominięciem tego rodzaju uchwały.

3. Posługiwanie się przez ustawodawcę w przepisach u.w.l. pojęciem "nieruchomości wspólnej" w liczbie pojedynczej, oznacza, że dla jednego lokalu, stanowiącego przedmiot odrębnej własności, może istnieć tylko jedna nieruchomość wspólna, ergo, lokal taki może zostać wydzielony jako wyodrębniona część nieruchomości gruntowej tylko z jednej nieruchomości.

4. Stosownie do przepisu art. 491 zd. 2 u.s.m. pozew w sprawie o nakazanie spółdzielni mieszkaniowej złożenia oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia odrębnej własności lokalu wolny jest od opłaty sądowej, zaś koszty postępowania sądowego pokrywa spółdzielnia.

Z kolei pojęcie "kosztów postępowania sądowego" jest synonimem "kosztów procesu"
w rozumieniu przepisów art. 98 k.p.c.

Komentarz Pkt. 4 tezy częściowo nieaktualny.
Data i Sygnatura 13.01.2009 Gd 722/08 wyrok
Sentencja

1.Nakłady poniesione przez podatnika na ulepszenie środka trwałego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, lecz powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie, w przypadku wydatków poniesionych w celu przywrócenia pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego, wydatki takie jako wydatki poniesione na cele remontowe stanowią dla podatnika koszt podatkowy w dacie ich poniesienia.

2.Różnica między nakładami na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że pierwsze z nich zmierzają do odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych, a drugie prowadzą do przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powodującej istotną zmianę cech użytkowych.

3.Chwila ponoszenia nakładów, tj. czy zostały one poczynione przed rozpoczęciem używania środka trwałego przez podatnika, czy po tej chwili, pozostaje bez wpływu na ocenę tego, czy mamy do czynienia z wydatkami o charakterze remontowym.

4.Możliwość wskazania osoby uprawnionej do odbioru pism nie czyni z tej osoby adresata korespondencji, ta bowiem winna być doręczana na adres zamieszkania bądź miejsca pracy pełnomocnika.

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 08.01.2009 II SA/Gd 239/08 wyrok
Sentencja

1. Nieruchomość położona na złożach kopalin posiada tą cechę niezależnie od treści ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym terenie. Ta cecha nieruchomości nie powstaje wraz ze zmianą planu miejscowego tj. wraz ze zmianą funkcji terenu. Przeznaczenie w nowym (zmienionym) planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, oznaczonej w dotychczasowym planie jako tereny łąk, pastwisk, rowy, nieużytki, użytki rolne i leśne, pod eksploatację kruszywa, nie powoduje powstania nowej cechy nieruchomości - przedmiotowa nieruchomość była i jest położona na złożach kopalin.

2. Operat szacunkowy winien uwzględniać fakt, iż nieruchomość położona jest na złożach kopalin stanowiących części składowe nieruchomości, a skoro przy metodzie porównawczej należy porównywać nieruchomości podobne, to dla celów ustalenia renty planistycznej nie można porównywać nieruchomości położonych na złożach kopalin stanowiących części składowe nieruchomości z nieruchomościami niepołożonymi na takich złożach.

 

kup cały wyrok

Komentarz  
Data i Sygnatura 08.01.2009 II SA/Gl 223/08 wyrok
Sentencja

1. Zgodnie z przepisem § 36 ust. 5 rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) ceny nieruchomości przyjmuje się na dzień wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 15 k.p.a. postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne odszkodowanie powinno być ustalone według cen aktualnych na dzień wydania decyzji przez organ odwoławczy (gdy odwołanie zostało wniesione). Nie oznacza to oczywiście, że na ten dzień powinien być sporządzony operat szacunkowy a jedynie to, że ceny przyjęte w tym operacie powinny być na dzień wydania tej decyzji aktualne.

2. Z art. 156 ust. 3 u.g.n. wynika domniemanie aktualności operatu przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Domniemanie to opiera się jednak na założeniu, że w tym czasie nie wystąpiły istotne zmiany czynników o których mowa w art. 154. Założenie to powinno być przez organy orzekające potwierdzone przed wydaniem ich orzeczeń. Dotyczy to zwłaszcza wydania decyzji przez organ odwoławczy w sytuacji gdy zapadła ona ze znacznym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w art. 35 § 3 k.p.a.

kup cały wyrok

Komentarz  
 Data i Sygnatura
 08.01.2009 II SA/Po 351/07 wyrok
 Sentencja

1. Rzeczoznawca w sporządzonym operacie wskazał, że przy obliczaniu wartości rynkowej gruntu zastosował podejście porównawcze, metodę porównywania parami.

Rzeczoznawca celem wykazania podobieństwa winien zawrzeć dodatkowe rozważania co do dopuszczalności przyjęcia podobieństwa działek w przypadku wyraźnej różnicy powierzchni, jej wpływu na cenę transakcji kupna sprzedaży.

2. Podobieństwo nieruchomości w świetle zapisów zawartych w operacie szacunkowym nie może budzić wątpliwości.

3. Czynienie podstawą ustaleń wadliwego operatu stanowi także naruszenie reguł procedury zawartych w art. 7, 75 § 1, 77 § 1, 80 k.p.a.

 

kup cały wyrok

 Komentarz  
Data i Sygnatura 08.01.2009 I FSK 1798/07 wyrok NSA
Sentencja

Posiadanie miejsca do parkowania samochodu osobowego w pierwszej dekadzie XXI wieku jest związane integralnie z budownictwem mieszkaniowym tak jak posiadanie piwnicy czy dostęp do suszarni i powinno być kojarzone z obiektami budownictwa mieszkaniowego lub ich częściami na które wskazał ustawodawca w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.p.t.u. z 2004 r. A zatem miejsce garażowe nie może być uznane jako lokal użytkowy.

kup cały wyrok

Komentarz  

 

Słowa klucze: przepisy, wyroki, orzeczenia, postanowienia

OGŁOSZENIA: nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami
OSTATNIE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI
POCZYTAJ SOBIE
PERYSKOP
ZWRÓĆ UWAGĘ

Ministerstwo Infrasrtuktury przygotowało Założenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 r. i skierowało je 27 maja 2010 r. do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. Zachęcamy do lektury. Zobacz: Założenia polityki...

więcej
ECHA Z RYNKU

Analizy rynku hipotecznego można znależć na stronie internetowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego:
Raporty na temat rynku nieruchomości w Łodzi można zamówić w Instytucie Nieruchomości Valor s.c.

więcej