rejestracja
W naszym portalu odnajdziesz rzetelne i profesjonalne odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytania dotyczące zagadnień mieszkalnictwa. Dlatego na naszej stronie oferujemy Państwu porady w zakresie wielu problemów takich jak np. prawo mieszkaniowe, gospodarka komunalna, zarządzanie nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe. Zdajemy sobie sprawę, iż współczesne media są bardzo dobrym środkiem dotarcia do szerokiego grona odbiorców oraz wiemy jak ciężko dziś otrzymać fachową pomoc, bez przeznaczania na ten cel dużej ilości środków pieniężnych. W tej sytuacji, po uprzednim zanalizowaniu Państwa potrzeb, wychodzimy z naszą ofertą. Prawo mieszkaniowe jest bowiem problemem, z którym często borykają się pojedyncze osoby czy jednostki prawne. Zależy nam, by trudne – z powodów legislacyjnych – zarządzanie nieruchomościami stało się przejrzystym i korzystnym procesem dla obu stron.
Strona głównaNowościO MinigoDoradztwoSzkoleniaTekstyOgłoszeniaWydawnictwa

informacjeTereny zamknięte – podstawowe regulacje prawne

Jednym z aktów normatywnych, w którym znajduje się definicja „terenu zamkniętego" jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 2 pkt 9 przez tereny zamknięte należy rozumieć tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

W myśl art. 4 tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego.

Jako przykład decyzji określających tereny zamknięte wskazać można decyzję Nr 217 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 84) [1] , decyzję Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia  26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) [2] , decyzję Nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia terenu zamkniętego na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. MSZ, Nr 3, poz. 46) [3] .

Na marginesie należy wskazać, że zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, z późn. zm.), dotychczasowe tereny zamknięte, które nie spełniały warunków zastrzeżenia ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, przestały być z dniem 1 stycznia 2001 r. terenami zamkniętymi. Tak więc w pewnym uproszczeniu można wskazać, że w odniesieniu do decyzji określającej teren zamknięty wydanej przed dniem 1 stycznia 2001 r. należy zachować daleko idącą ostrożność ze względu na duże prawdopodobieństwo niespełnienia przez nią warunków wprowadzonych ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r.

Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji [4] dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.

Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych sprawuje właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego.

Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.

Zwrócenia uwagi wymagają regulacje dotyczące Ministra Obrony Narodowej, który na podstawie rozporządzenia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. Nr 141, poz. 1368) nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa. Za takie tereny uznano w wyżej wymienionym rozporządzeniu:

1) tereny zajęte pod:

a)      stanowiska kierowania państwem i stanowiska dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

b)      obiekty rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju,

c)       obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

d)      porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej,

e)      lotniska wojskowe,

f)     składy i magazyny amunicji, uzbrojenia oraz materiałów pędnych i smarów,

g)      obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków służących do celów obrony kraju;

2) tereny zamknięte przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele, o których mowa w pkt 1.

Zaznaczyć trzeba, że rozporządzenie to nie powinno wyłączać określania terenów zamkniętych w drodze decyzji właściwego organu, w której niezbędne jest określenie granic terenu zamkniętego. Natomiast powyższe rozporządzenie w sposób generalny określa kategorie terenów zamkniętych.

Wątpliwości budzi przy tym regulacja w pkt 2 odnosząca się do terenów zamkniętych przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na określone cele. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 7171, z późn. zm.) planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, trudno więc uznać, że plan miejscowy będzie zawierała przeznaczenie terenu zamkniętego. W tym kontekście zwrócić należy uwagę na art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w myśl którego kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy.

Pozostając przy ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazać należy, że używane w niej sformułowanie „teren zamknięty" nawiązuje do definicji określonej w Prawie Geodezyjnym i kartograficznym.

Wśród pozostałych przepisów dotyczących terenów zamkniętych wskazać należy, m.in. te które dotyczą obowiązków wojewody wydającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych, prowadzącego rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Kolejną ustawą, która nawiązuje do definicji terenu zamkniętego w znaczeniu wynikającym z Prawa geodezyjnego kartograficznego, jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

Stanowi ona, że wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych.

Prawo budowlane nakłada, w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, obowiązek dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie:

  • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane były przez użytkownika obiektu budowlanego.

Również ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) przez teren zamknięty rozumie teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. O ile jednak powyższe regulacje z kategorią terenu zamkniętego wiązały raczej obowiązek dopełnienia szczególnych wymogów, uzgodnień itp. to w przypadku Prawa ochrony środowiska uznanie terenu za zamknięty powoduje pewne ułatwienia wynikające z faktu, że do przedsięwzięcia realizowanego na terenach zamkniętych nie stosuje się niektórych przepisów dotyczących udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska.

Powyższe informacje nie wyczerpują problematyki terenów zamkniętych, jedynie wskazują na podstawowy zakres regulacji dotyczący terenów zamkniętych.

C:UsersEwaDocumentsStronasygnaturka.jpg

 


 

[1] Wyciąg „§ 1. Ustala się jako teren zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa - obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 1, 4/3 w obrębie Pogodno 57 o łącznej powierzchni 128.769 m2 położone w Szczecinie, gmina Szczecin, powiat szczeciński, województwo zachodnio-pomorskie, będące w trwałym zarządzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 57/50 z dnia 11 listopada 1950 r., w granicach działek łącznie z budynkami i innymi obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem i budowlą. § 2. Informacjom o obiektach lub ich wyodrębnionych częściach, objętych terenem zamkniętym, nie nadaje się klauzuli niejawności. § 3. Opracowaniom geodezyjnym i kartograficznym, stanowiącym dokumentację terenu zamkniętego, należy nadać klauzulę „Zastrzeżone".

[2] Wyciąg „§ 1. Uznaje się za tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, tereny, na których są usytuowane linie kolejowe, określone w załączniku do decyzji. § 2. Załącznik, o którym mowa w § 1, określa granice i powierzchnię terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji gruntów, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów zamkniętych."

[3] Wyciąg „§ 1. Ustala się teren zamknięty w obrębie obiektu położonego w granicach Gminy Warszawa-Centrum, w obrębie 5-05-11, dz. ewid. 22/1 i 22/4, obejmujący nieruchomość przy Al. J. Ch. Szucha 21, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze 209973. § 2. Przebieg granic terenu zamkniętego, o którym mowa w § 1, określa wyrys z mapy ewidencyjnej, stanowiący załącznik do decyzji."

[4] Zauważyć trzeba, że klauzula tajności dotyczy informacji odnoszących się do obiektów położonych się na terenach zamkniętych, a nie samych terenów zamkniętych. Poza tym klauzule tajności przekazuje się Głównemu Geodecie Kraju, a nie ma obowiązku ogłaszania jej w decyzji o terenach zamkniętych. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, informacje niejawne to informacje, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowania. Należy zwrócić uwagę, że o tym, czy dany teren ma być terenem zamkniętym decyduje właściwy minister (organ), natomiast klauzulę tajności przyznaje osoba (nie organ), która jest upoważniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. Zawyżanie lub zaniżanie klauzuli tajności jest niedopuszczalne. Wykaz rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową  stanowi załącznik do ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Słowa klucze: nieruchomości, tereny zamknięteKategoria:Poczytaj sobie

OGŁOSZENIA: nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami
OSTATNIE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI
POCZYTAJ SOBIE
PERYSKOP
ZWRÓĆ UWAGĘ

Ministerstwo Infrasrtuktury przygotowało Założenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 r. i skierowało je 27 maja 2010 r. do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. Zachęcamy do lektury. Zobacz: Założenia polityki...

więcej
ECHA Z RYNKU

Analizy rynku hipotecznego można znależć na stronie internetowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego:
Raporty na temat rynku nieruchomości w Łodzi można zamówić w Instytucie Nieruchomości Valor s.c.

więcej