rejestracja
W naszym portalu odnajdziesz rzetelne i profesjonalne odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytania dotyczące zagadnień mieszkalnictwa. Dlatego na naszej stronie oferujemy Państwu porady w zakresie wielu problemów takich jak np. prawo mieszkaniowe, gospodarka komunalna, zarządzanie nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe. Zdajemy sobie sprawę, iż współczesne media są bardzo dobrym środkiem dotarcia do szerokiego grona odbiorców oraz wiemy jak ciężko dziś otrzymać fachową pomoc, bez przeznaczania na ten cel dużej ilości środków pieniężnych. W tej sytuacji, po uprzednim zanalizowaniu Państwa potrzeb, wychodzimy z naszą ofertą. Prawo mieszkaniowe jest bowiem problemem, z którym często borykają się pojedyncze osoby czy jednostki prawne. Zależy nam, by trudne – z powodów legislacyjnych – zarządzanie nieruchomościami stało się przejrzystym i korzystnym procesem dla obu stron.
Strona głównaNowościO MinigoDoradztwoSzkoleniaTekstyOgłoszeniaWydawnictwa

informacjeDom letniskowy a dom mieszkalny

Pojęcie domów letniskowych budzi wiele watpliwości interpretacyjnych gdyż różne przepisy, różnie odnoszą się do tej kwestii.  Kwestia ta jest istotna np. dla właścicieli domów letniskowych jako podatników, ponieważ zdefiniowanie domu jako mieszkalnego wiąże się z niższą stawką podatku od nieruchomości. Należy tutaj zwrócić uwagę, że stawka dla budynków mieszkalnych może być ponad 10 razy niższa niż dla budynków pozostałych. W 2010 roku maksymalna stawka od budynków mieszkalnych wynosiła 0,65 zł, a od pozostałych 6,88 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej. Z tego względu gminy naliczają podatek za domy letniskowe w wyższej wysokości, a nie jak za domy mieszkalne, uznając że domy letniskowe domami mieszkalnymi nie są.

Różne przepisy odmiennie definiują pojęcie budynku mieszkalnego. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia budynku mieszkalnego w ogóle. Przepisy te określają tylko to co jest budynkiem w rozumieniu tej ustawy i co w ogóle podlega opodatkowaniu (art. 2 ust.1). Zgodnie z art. 1a ust. 1 ww. ustawy za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Definicja ta dotyczy każdego budynku i nie różnicuje budynków ze względu na funkcję.

Ustawodawca jednak przekazując radom gmin uprawnienia do ustalania stawek podatku, dał im możliwość różnicowania stawek podatku od budynków w zależności od ich przeznaczenia (art. 5 ust. 1). Ale wyróżnił w zasadzie tylko trzy rodzaje przeznaczenia: mieszkalne, przeznaczone na działalność gospodarczą lub z nią związane oraz inne.

Gminy, zaliczając domy letniskowe do kategorii budynków niemieszkalnych nie mogą opierać się na definicji budynku mieszkalnego zawartej w ww. ustawie, ale dokonują interpretacji postanowień art. 5 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (które dotyczą stawek za budynki o różnym przeznaczeniu).

Gminy mogłyby się ewentualnie posiłkować definicjami zawartymi w innych przepisach, jednak z tych także jasno nie wynika, jak klasyfikować domy letniskowe.

W Prawie budowlanym możemy znaleźć definicję budynku mieszkalnego i według niej budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość. Więc według tego Prawa niektóre domy letniskowego możemy zaliczyć do budynków mieszkalnych gdyż spełniają podane wymagania. Ewentualnie za wyjątkiem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, gdyż w jednych domach letniskowych takie potrzeby są faktycznie zaspokajane, bo ludzie mieszkają tam na stałe bądź przez większość roku, a w innych nie.

Wątpliwości powinna rozwiać Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz. U. Nr 112, poz. 1316) według, której w klasie budynków mieszkalnych jednorodzinnych (1110) znajdują się domki wypoczynkowe i domki letnie co jasno klasyfikuje te obiekty jako budynki mieszkalne.

Również zgodnie z §  65 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 29 maja 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (wydanego w oparciu o art. 26 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego), budynki dzieli się ze względu na podstawową funkcję użytkową. Przynależność do odpowiedniego rodzaju ustala się zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych, wprowadzonej na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Jednak i w tej klasyfikacji nie wymienia się bezpośrednio domków letniskowych., zaś budynki mieszkalne definiuje się jako obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, tj. budynki jednorodzinne, o dwóch mieszkaniach, wielomieszkaniowe i budynki zamieszkania zbiorowego. Rodzaj ten nie obejmuje budynków krótkotrwałego zakwaterowania.

Jak więc widać w różnych aktach prawnych pojęcie domu letniskowego to pojawia się to znika, przy czym dom letniskowy jawi się generalnie jako jakaś postać domu mieszkalnego.

W obliczu tak niejasnych przepisów o zaklasyfikowaniu domu letniskowego jako mieszkalnego lub niemieszkalnego decyduje faktycznie gmina poprzez odpowiednie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku poprzez ustalenia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wynika z tego, że decydujące znaczenie ma tutaj dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu,  obejmująca w szczególności: decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę i ewentualnie decyzję o dopuszczeniu budynku do użytkowania. To te dokumenty powinny precyzyjnie określać rodzaj budynku, m.in. to, czy dom jest letniskowy, czy przeznaczony do stałego zamieszkiwania (a co za tym idzie dokumenty te wpływają w praktyce na wysokość nałożonego podatku).

Często jednak zdarza się, że domy budowane jako letniskowe służą do całorocznego zamieszkiwania (przecież zostały wybudowane jako budynki mieszkalne spełniające wszelkie wymagania określone w warunkach technicznych, jakie muszą spełniać budynki mieszkalne i ich usytuowanie) a właściciel płaci wyższy podatek ponieważ dom nie został zaklasyfikowany jako budynek mieszkalny. W tej sytuacji właściciele takich domów skłonni są wieść spór z gminą, iż powinna być w takim przypadku naliczana stawka podatku od nieruchomości jak za budynek mieszkalny. I nawet często wygrywają taki spór.

W tej sytuacji kwestia opodatkowania tego rodzaju budynków powinna zostać wyjaśniona, tak by wyeliminować problemy interpretacyjne ponieważ zasada demokratycznego państwa prawnego, wyrażona w art. 2 Konstytucji nakazuje tworzyć prawo przejrzyste i powszechnie zrozumiałe.

Stanisław Wiktorek

Słowa klucze: podatek od nieruchomości, przepisy, Stanisław Wiktorek, buidownictwo mieszkaniowe, dom mieszkalmny, dom letniskowyKategoria:Poczytaj sobie

OGŁOSZENIA: nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami
OSTATNIE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI
POCZYTAJ SOBIE
PERYSKOP
ZWRÓĆ UWAGĘ

Ministerstwo Infrasrtuktury przygotowało Założenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 r. i skierowało je 27 maja 2010 r. do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. Zachęcamy do lektury. Zobacz: Założenia polityki...

więcej
ECHA Z RYNKU

Analizy rynku hipotecznego można znależć na stronie internetowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego:
Raporty na temat rynku nieruchomości w Łodzi można zamówić w Instytucie Nieruchomości Valor s.c.

więcej